Formannskapets innstilling til Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026

Formannskapet vedtok den 15.11.2022 sin innstilling til budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 for Værøy kommune. Dokumentene ligger til ettersyn frem til kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan den 6. desember 2022. 
Eventuelle innspill og merknader kan oversendes postmottak@varoy.kommune.no.

Formannskapets innstilling er i henhold til Kommunelovens § 14-3 lagt ut til offentlig ettersyn. Hensikten med ettersyn er å gi allmennheten mulighet til å gi kommunestyret innspill før endelig vedtak.  Dokumentene finner du her:

Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026