Utlegging av eiendomsskattelisten for 2019

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 vedtok Værøy kommunestyre i 2016 å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2017 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattelisten for 2019 legges med dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er også eiendomsskatteseddelen sendt ut pr. post.

I de tilfeller hvor det er flere hjemmelshavere/festere på en eiendom, sender vi informasjon og skatteseddel/faktura til den som står registrert som regningsmottaker i kommunens register.

Boliger:
For boligeiendom benytter kommunen tall (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt.  Har kommunen ikke mottatt formuesgrunnlaget for boligen kan dette skyldes at det er registrert på feil gårds og bruksnummer e.l. Takst på skatteseddelen er lik formuesgrunnlaget redusert med 20 % i henhold til eiendomsskattelovens § 8 C-1.

Klage på formuesgrunnlaget må sendes Skatt nord.

Næringseiendommer, fritidseiendommer og øvrige eiendommer:
Boliger uten formuesgrunnlag og øvrige skattepliktige kategorier eiendommer, herunder fritidseiendommer og næringseiendommer, har en eiendomsskattetakst fastsatt av en sakkyndig nemnd oppnevnt av kommunestyret.  Nemnden skal iht eiendomsskttelovens § 8 A-2 sette takst etter: «§ 8 A-2.Verdet
(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Klageadgang
Klage vedrørende fastsatt eiendomskattetakst må sendes skriftlig innen seks uker fra skatteseddels dato til: Værøy kommune, Sørland 33, 8063 Værøy eller: eiendomsskatt@varoy.kommune.no.

Skattesatsen er 2 ‰ av skattegrunnlaget for alle skattepliktige eiendommer. I 2019 fordeles skatten på fire terminer terminer. Betaling skal skje i februar, mai, august og november måned.

Eiendomsskattekontoret er en del av rådmannskontoret i Værøy kommune.

Les mer om eiendomsskatt i Værøy kommune på sidene våre om eiendomsskatt.

Kontakt

Værøy rådmannskontor
E-post
Telefon 75 42 06 00

Besøks- og postadresse:
Sørland 33
8063 Værøy

Åpningstider:
Mandag til fredag
kl.08.00 - 15.00.

Telefon:
Mandag til fredag
kl.10.00 - 14.00