Vær ekstra forsiktig med besøk til eldre og kronisk syke

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) smitter først og fremst via dråpesmitte og kontaktsmitte. Smittede personer er mest smittsomme tidlig i sykdomsforløpet, men kan smitte én til to dager før de får symptomer. Viruset fører til sykdommen covid-19 som kan være alvorlig for personer i risikogruppene, spesielt eldre personer og pasienter med enkelte kroniske sykdommer.

Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve besøksrestriksjoner/stans (beskrevet nederst). Det er ledelsen i institusjonen som i samarbeid med kommunelegen, må vurdere om gjeldende råd for besøk ivaretar smittevernet samtidig som tiltakene ikke blir unødvendig strenge.

OBS!

Vi ber om at alle som kan vente med å besøke sine kjære på sykehjem venter med dette til den 18.01.

Dersom man likevel har behov for å gjennomføre besøk i ovennevnte periode, begrenses dette til den som er nærmeste pårørende.

Vi ber om forståelse for tiltaket, som iverksettes for å ivareta smittevern ovenfor beboere og pasienter.

Besøk ved Værøy Sykehjem

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant.
 • Ansatte i institusjonen må avklare smittestatus for de besøkende. 
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk på sykehjemmet.
 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk», følges (beskrevet nedenfor).
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært i områder utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de tidligst komme på besøk når negativt prøvesvar foreligger.
 • De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges.
 • Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.

Under besøk

 • Helse- og omsorgsinstitusjoner bør holde oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasienter/brukere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn nødvendig. For smittesporingsformål er det 10 dager. 
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l. Ved sykehjemmet er alle pasientrom definert som delt, da de har felles toalett. Vi gjennomfører dermed besøk på miljøstua. Her bruker vi egen inngang for å redusere evt kontakt.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker. Det kan gjøres lokale vurderinger med hensyn til berøring, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen, eventuelt også nabokommuner) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smittesporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), vil bli desinfisert etter besøket.

 

Besøk i omsorgsboligene

Ønsker du å besøke noen som bor i omsorgsbolig? Da må du ta kontakt med beboeren selv, pårørende eller verge. Det er de som avgjør hvem som kan få komme på besøk. Husk at kronisk syke og eldre over 65 år er i risikogrupper, og at de må være ekstra forsiktige.

 

Råd til pårørende, venner og familie til de som er i risikogrupper

 • Sørg for at du ikke blir smittet selv, hold avstand og hold hendene rene
 • Trapp ned på de fysiske besøkene og trapp opp telefonsamtalene
 • Ikke gå på besøk til noen risikogrupper hvis du er forkjølet, har feber eller er tungpustet
 • Hjelp til med innkjøp av matvarer- og sett gjerne poser utenfor døren

 

Disse er i risikogrupper

 • De eldre over 65 år, særlig de over 80
 • Personer med hjerte og karsykdommer og høyt blodtrykk
 • Personer med kronisk lungesykdom (eks kols, astma)
 • Personer med nedsatt immunforsvar
 • Personer med diabetes
 • Kreftsyke
 • De som røyker eller er overvektige

 

Råd til deg som er i risikogruppe

 • Vær hjemme så mye som mulig
 • Vær hjemme til du er frisk hvis du har symptomer på sykdom
 • Hvis du må gå ut, unngå steder med mange mennesker
 • Ikke bruk offentlig transport, særlig ikke i rushtiden
 • Vask hender ofte og ha med en flakse håndsprit på steder hvor det ikke finnes såpe og vann
 • Be venner, naboer og familie ringe og varsle før de planlegger å komme på besøk. Har de vært i utlandet eller er syke bør dere nøye dere med en prat på telefonen
   

Råd ved besøk hos pasienter/beboere med mistenkt/sannsynlig eller bekreftet covid-19

 • Det anbefales å utsette besøk til personer i karantene, eller med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19.
 • Dersom besøk må gjennomføres, skal det skje i det rommet hvor pasient/beboer er isolert.
 • Besøket må koordineres med en ansatt ved institusjonen for å sikre at de generelle rådene for besøk overholdes, og at besøkende får veiledning av den ansatte i riktig bruk og av-/påkledning av beskyttelsesutstyr før de går inn i rommet.
 • Ved besøk til personer i karantene, bør munnbind og øyebeskyttelse benyttes.
 • Ved besøk til personer med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19, bør følgende beskyttelsesutstyr benyttes: 
  • kirurgisk munnbind (type II eller IIR)
  • frakk med lange ermer
  • hansker
  • øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Besøkende må utføre håndhygiene når de forlater rommet.

 

Rådene er hentet fra nasjonale helsemyndigheters nye råd for risikogrupper (18.06.20).
Les mer om råd og informasjon til risikogrupper på FHI.no