Halloweenfeiringen blir, som mange andre feiringer, noe annerledes i år. Det er derfor viktig å legge til rette for at feiringen kan gjennomføres på en smittevernvennlig måte.   

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

Involvering av næringsliv/NHO Nordland

Vi opplever nå spredning av koronaviruset i våre nabokommuner. Vi vil derfor oppfordre alle Værøyværinger til å følge rådene fra myndighetene til befolkningen. 
I tillegg vil vi informere om at det er lav terskel for å bli testet for viruset. Ta kontakt med legekontoret på telefon 75 42 06 30 dersom du har behov for testing. 
Koronasjekk - skal jeg teste meg?

Kriseledelsen i Værøy kommune følger nøye med på situasjonen rundt oss. 

Ny informasjon om testing av Covid-19.

Det er ferietid og svært mange besøkende hos oss. Til tross for dette er det pr dato fortsatt ikke registrert smittede av covid-19 i Værøy Kommune. 

Smittevern, private feiringer og sammenkomster Nå som konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper står for døren, ønsker vi å minne om at alle private arrangement er pålagt å ha en ansvarlig person som skal:

1. Ha nedskrevet gjesteliste med kontaktinformasjon som oppbevares i minst 10 dager
2. Påse at smittevernreglene overholdes, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Se egen sjekkliste under.
3. Iverksette tiltak som sørger for at syke personer ikke er tilstede på arrangementer.

Lykke til med selskapet!

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Rådhuset åpner dørene for publikum fra mandag 25.mai. Vi ber om at henvendelser fortrinnsvis skjer via e-post eller telefon. Post kan leveres i postkasse på utsiden. Dersom du har behov for et fysisk møte bør dette avtales på forhånd. Det er også en forutsetning at smittevernregler følges. 
NAV Værøy har fortsatt stengt for publikum inntil videre.

Det er flere virksomheter på Værøy som benytter arbeidskraft fra utlandet. Arbeidsgivere har meldt om utfordringer knyttet til mangel på arbeidskraft, og det er et behov for å få arbeidstakere fra utlandet i arbeid. Kommunelegen har derfor utarbeidet retningslinjer for smittevern knyttet til utenlandsk arbeidskraft. (PDF, 64 kB)

 

Lurer du på hvilke veiledere og retningslinjer som gjelder for idrett, frivillige organisasjoner, arrangementer, musikkøvelser, skole og barnehage m.m., se regjeringens samleside her.

Det er av kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen utarbeidet felles regionale retningslinjer for smittevern innen reiselivet og for serveringssteder.
Veilederen finner du her.

Kriseledelsen i Værøy kommune har kommet frem til at man ikke ønsker at det avholdes Lundehundtreff på Værøy i 2020. Dette med bakgrunn i koronasituasjonen og fare for smittespredning. Kriseledelsen håper på forståelse for dette standpunktet. Værøy er ei lita øy, og stor smittespredning vil få store konsekvenser for befolkningen. Norsk lundehundklubb er informert om dette.

På Helse- og Omsorgsdirektoratets anbefaling, velger vi nå å lette litt på restriksjonene i forhold til besøk på sykehjemmet. I den forbindelse har vi satt opp noen kjøreregler for hvordan vi vil at dette skal foregå. Det er viktig at disse reglene blir fulgt for å forhindre/begrense smitte.

Dersom du har behov for å treffe en saksbehandler på rådhuset, er det mulig å gjøre avtale om dette på telefon eller e-post. For fysiske møter ber vi om at generelle smittevernråd ivaretas. Vi ønsker å bidra til å bryte smittekjeden og spredning av koronavirus. Derfor hjelper vi deg helst på telefon og e-post.
 

Mandag 27.4.2020, klokken 8.30 gjenåpner vi skolen for 1. - 4. trinn.

Vi på skolen gleder oss til å få elevene tilbake på skole og på SFO. Gjør samtidig oppmerksom på at SFO vil ha litt kortere åpningstid neste uke og vil stenge 15.30. 

Med bakgrunn i de allerede strenge begrensninger som ligger i nasjonal forskrift av 27.03.20 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid 19-forskriften), har kommunelegen anbefalt Værøy kommune å ikke videreføre lokal forskrift om utvidet karantenebestemmelse, men at vi forholder oss til nasjonal forskrift. Dette gjelder fra i dag 21.04.2020.
 

Kommunestyret vedtok i møte 14.04.20 en ny forskrift om generelle tiltak for forebygging av koronasmitte, herunder karanteneregler. Den nye forskriften inneholder betydelige endringer i både adgangsbegrensninger og karantenebestemmelser. Tilreisende uten fast bopel i Værøy kommune har ikke adgang, med unntak av de som har oppholdt seg i Nordland fylke de siste 14 dagene. Personer som ankommer Værøy kommune ilegges karantene i 14 dager, med noen unntak beskrevet i forskriften.

Værøy kommune minner om at det er viktig at alle som kommer til øya overholder karantenereglene. Alle som ankommer Værøy ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til Værøy kommune jfr. lokal forskrift vedtatt av kommunestyret. Les forskriften her.

På grunn av koronaviruset covid 19 holder legekontoret fysisk stengt. 
Det er fortsatt mulig å bestille seg legetime, fornye resepter og avtale tid for blodprøver.

 

 

Kommunestyret vedtok i møte 01.04.20 en ny forskrift om generelle tiltak for forebygging av koronasmitte, herunder karanteneregler.
 

 

Kommunelegen i Værøy vedtok en lokal forskrift i forbindelse med koronasituasjonen som var gjeldende fra 15.mars 2020.
Denne ble erstattet av en ny forskrift fra 19.mars 2020 med en gyldighet på 7 dager. Kommunelegen forlenget forskriften med 7 dager fra 26.mars 2020.
Forskriften finner du her.
Forskriften har en gyldighet til og med 1.april 2020. Det er kommunestyret selv som må vedta en evt. forlengelse av forskriften.

 

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.
Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

 

 

 

Vi har ennå INGEN kjente smittetilfeller på øya, men vi må FORTSETTE å gjøre det vi blir pålagt og anbefalt å gjøre for å hindre smitte.

Oppdatert lokal forskrift

Økt belastning på telefon gjør at vi ser at vi må redusere tilgangen på legekontoret for en tid fremover.

Legekontorets telefon, 75 42 06 30 er åpen i tidsrommet 10.00 - 11.30 og 12.00 - 13.00 for spørsmål.

Ut over dette tar vi KUN hånd om AKUTTE spørsmål.

 

 

 

Er det spørsmål når det gjelder barn og ungdom og koronasmitte kan Helsesykepleier kontaktes på telefon: 754 20 632 mandag – fredag mellom kl 1230-1500. Det tas forbehold om at det noen dager kan være avsatt tid til spedbarnskontroller.

På Værøy ble det fra lørdag 14.3.2020 innført strengere karanteneregler enn for resten av landet, som et preventivt tiltak for å hindre smitte av covid-19  til Værøy.

Det ble i forskriften vedtatt at ALLE med noen få unntak, som ankommer øya vår, SKAL i 14 – dagers karantene, det gjelder både barn og voksne!

Unntak fra karanteneplikt §2 - https://lovdata.no/forskrift/2020-03-13-287/§2

 Alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.

 Here you will find facts and information in different Languages. 

Source:https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Do bear in mind that we have local adjustments for some of the rules.  These you can find on our website: 

varoy.kommune.no

 

Det presiseres at all transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og fly. Det betyr at havner, i tillegg til flyplasser og grenseoverganger, holdes åpne for denne typen trafikk.

 

Hva betyr det å være hjemmekarantene?

Hjemmekarantene: Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med.

Rådhuset og NAV Værøy er stengt på grunn av Covid-19, slik at det ikke lenger vil være mulig å stikke innom. Det er derfor innført noen nye rutiner:

 

 

 For å forebygge coronasmitte har de innført redusert bemanning på Vitusapotek Glasshuset Bodø fom mandag 16.3.20. Dette får følgende konsekvenser:

Begrenset tilgang for reisende /Limited access for visitors!

I forbindelse med Covid19, vil informasjon til øyas innbyggere også bli gitt på SMS. Jeg ber derfor deg som kjenner til personer som IKKE er på Facebook eller er inne på kommunens hjemmeside, om å oppfordre/hjelpe dem til å melde seg på denne tjenesten.  

Gjør oppmerksom på at det per i dag er satt folk i karantene av preventive hensyn på Værøy– da de har vært på reise utenfor Norden

Det er IKKE påvist smitte på øya!

 

 

 

Værøy kommune følger den pågående situasjonen rundt koronaviruset tett.

 

Vi står i en alvorlig situasjon, først og fremst fordi koronautbruddet truer folks liv og helse. 

Derfor er jobb nummer én å begrense spredningen av smitte. Det viktige nå er å unngå for bratte topper i smittekurven slik at ikke for mange blir syke samtidig. 

 

Det er viktig av to grunner:

·         Helsevesenet må ha kapasitet til å behandle både de koronasyke og de som er syke av andre årsaker. 

·         Jo lenger vi klarer å begrense og forsinke smitten, jo større sjanse er det for at det er blitt utviklet vaksine eller behandling. 

Værøy kommune oppfordrer alle til å være påpasselig med håndhygiene og ellers følge de råd som blir gitt fra helsedirektoratet og folkehelseinstituttet.

 Tror du at du er smittet?

Hvis du tror du kan være smittet, kan du kontakte fastlegen din eller legevakten på 116 117. Ikke oppsøk legekontoret, da det øker faren for at smitte spres. 

Kort fortalt gjelder dette alle personer som har vært i et område med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dagene.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus.

I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen
(lege i Helsedirektoratet).
Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.