Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Værøy kommune

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner, inkludert vedovner/peiser. Det ønskes også å legge til rette for bedre avfallshåndtering.

§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5. Unntak fra forbudet
Følgende brenning skal likevel være tillatt:
a) Åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser, og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv.
b) Brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke.
c) Sankthansbål bestående av rent trevirke, hogstavfall, trær, røtter og papir. Brenning av avfall som bildekk, trykkimpregnert trevirke, plast, isolasjonsmateriale, syntetiske materialer osv. er forbudt.
d) Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall, med unntak mellom boligbebyggelse på Sørland og Nordland.

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

Kommunen kan ikke gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall, idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11, en myndighet kommunen ikke har. Dette vil si at all næring må søke fylkesmannen i Nordland om dispensasjon.

 

Lenke til lovdata finner dere her: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2008-06-26-1668?q=værøy brenning