Deling av eiendom

Hvis du ønsker å dele eiendommen din, må du søke om opprettelse av ny matrikkelenhet.
Ved opprettelse av ny matrikkelenhet blir det etablert en ny eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Hvordan søke om deling?

Du må sjekke om delingen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan. Dersom området ikke er regulert, krever kommuneplanen detaljregulering. Plankravet gjelder ikke for fradelingen i henhold til kommuneplanens punkt 5.1.6. Alternativt må det søkes om dispensasjon. For deling av eiendom vist som LNF- (landbruks-) område, se mer informasjon her.

Her kan du lese mer om dispensasjon

Naboene må varsles om søknaden før den kan sendes inn til kommunen.
Nabolisten og situasjonskart kan bestilles hos kommunens servicetorg.

Søknadskjemaet for deling og dispensasjon finner du her (DOC, 101 kB) (DOCX, 30 kB). Det må fylles ut og signeres av samtlige hjemmelshavere. Sammen med søknaden må det sendes inn:

 • Gjenpart av nabovarsel, skjema
 • Kvittering for nabovarsel, skjema
 • Situasjonskart som viser ønsket grense med foreslått hus- og garasjeplassering, avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer
 • Eventuelle dispensasjonssøknader

Redegjørelse for:

 • Ivaretakelse av krav etter kommuneplanbestemmelsene punkt 5.1.6
 • Utnyttelsesgrad for ny og eksisterende tomt
 • Avkjørsel- og parkeringsløsning
 • Størrelse på uteoppholdsareal
 • Eventuelle naboprotester og kommentarer til protestene
 • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter
 • Dersom adkomst eller ledninger berører andre grunneiere må det dokumenteres at nødvendige privatrettslige rettigheter foreligger

Hva koster det?

I henhold til gebyrregulativet for 2017 gjelder følgende satser:

For fradeling i henhold til reguleringsplan er saksbehandlingsgebyret kr (kommer)

For fradeling med dispensasjon er gebyret kr (kommer)

I tillegg kommer gebyr for tinglysing, kr 525, og oppmålingsforretning. Gebyret for oppmålingsforretning er avhengig av tomtens areal.

Hva skjer videre?

Saksbehandlingsfristen er avhengig av om det søkes om dispensasjon. For søknad uten dispensasjon er saksbehandlingsfristen 3 uker, mens for søknad med dispensasjon er fristen 12 uker.

Søknad om dispensasjon for fradeling av nye boligtomter behandles politisk i utvalg for plan og miljø.

Etter at søknaden er behandlet vil du bli kontakt av oppmålingsavdelingen for å avtale oppmålingsforretning

Klage

Dersom resultatet av saksbehandlingen blir avslag eller, det i tillatelsen er satt vilkår du er uenig i, kan du klage på vedtaket.