Hva kan jeg søke om selv?

Før du søker sjekk følgende:

Må jeg søke?
Her kan du lese om du må søke


Kan jeg søke selv, eller må fagfolk søke for meg?
Her kan du lese om du må søke selv eller om fagfolk må søke for deg
 

Hvordan søke?

Bestill situasjonskart hos kommunen.

Bestill naboliste fra kommunen.

Tegn inn tiltaket på situasjonskartet og lag plan-, snitt-, og fasadetegninger som er målsatt og i målestokk. Krav til tegningene.

Send ut nabovarsel. 
Ved nabovarsling brukes skjema 5154, 5155 og 5156.
Skjema 5154 skal kun benyttes ved rekommanderte sendinger, ett skjema til hver nabo. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen.

Her kan du lese informasjon om nabovarsling.
 

Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.
 

Søknad og vedlegg

Søknad skal inneholde følgende:
 

 • Søknadskjema (5153) utfylt og underskrevet
   
 • Kopi av nabovarsel
   
 • Kvittering for nabovarsel
   
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
   
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
   
 • Målsatt situasjonskart som viser tiltakets plassering
   
 • Plan-, snitt og fasadetegninger som viser endringene. Tegningene skal være målsatt og i målestokk. Ved til-/påbygg skal også eksisterende fasader og plan vises.
   
 • Plan-, snitt og fasadetegninger som viser sist godkjent situasjon (eksisterende tegninger) må vedlegges. Hvis du mangler tegninger av eksisterende bygning kan du sjekke vårt digitale byggesaksarkiv. Er det forskjell mellom faktisk situasjon og siste godkjente situasjon må dette redegjøres. 
   

Alle skjemaene finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.
Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post.

Her finner du nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.
 

Du kan også søke elektronisk gjennom ByggSøk.

Her finner du nettsiden til ByggSøk.
 

Trenger du hjelp eller veiledning?

Er du i tvil, kan du ta kontakt kommunen for hjelp og veiledning.