Klage på vedtak

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak
  • Hvis vi ikke er enige i din klage sendes klagen til Fylkesmannen
  • Fylkesmannen avgjør klagen


Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak du klager på
  • Den eller de endringer du ønsker
  • Begrunnelsen for klagen
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen


Send klagen til

E-post:
postmottak@varoy.kommune.no

Adresse:
Værøy kommune
Sørland 33
8063 Værøy


Klageretten reguleres av forvaltningsloven:
Her kan du lese om lov om behandlingsmåte i forvaltningssaker