Må jeg søke?


Du må følge plan- og bygningsloven når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din. Sjekk om du må søke ved å bruke Direktoratet for byggkvalitet sin veiviser:

Her kan du sjekke veiviseren til Direktoratet for byggkvalitet om du må søke
 

Les mer om hva du kan gjøre på egen eiendom uten å søke i Plan- og bygningsloven i § 20-3 og Byggesaksforskiften § 4-1:

Her kan du lese hva du kan bygge uten å søke kommunen om tillatelse

Her kan du lese Plan- og bygningsloven § 20-3

Her kan du lese Byggesaksforskriften § 4-1

 

Dersom du finner at bygningen er søknadspliktig

Hvis bygningen er søknadspliktig må du sjekke om du kan søke selv.
 

Dersom du finner at bygningen ikke er søknadspliktig

Hvis bygningen ikke er søknadspliktig, kan du bygge uten å informere kommunen på forhånd.

Du er selv ansvarlig for at tiltaket er unntatt søknadsplikt, og at det oppføres i henhold til gjeldende reguleringsplan og plan- og bygningsloven med forskrifter. Selv om det ikke krav til søknad og nabovarsling anbefaler vi at du informerer naboene om planene dine.

Hvis du skal oppføre en frittliggende bygning eller et tilbygg, må du informere kommunen om bygningen og plasseringen når den er oppført. Du informerer kommunen ved å sende inn melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt og situasjonskart som viser bygningens plassering. Situasjonskart kan bestilles hos kommunen.

Her finner du skjemaet for melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt


Viktig å huske på

Tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller reguleringsplan er alltid søknadspliktig.

Fritak fra søknadsplikten gjelder kun dersom tiltaket er i henhold til gjeldende reguleringsplan og kommuneplan. Hvilken reguleringsplan som gjelder for din eiendom må du kontakte kommunen.

Her finner du areal- og reguleringsplaner for Værøy kommune
 

Ved bygging av garasje, hagestue og tilbygg, må du sjekke utnyttelsesgraden for tomten. Hva som er gjeldende utnyttelsesgrad for din tomt finner du i reguleringsplanen.

Ved terrengarbeid må du huske å sjekke om det ligger ledninger i grunnen. Du kan ikke endre terreng over ledninger uten samtykke fra ledningseier.

Hvis eiendommen grenser mot offentlig vei og det ikke er vist byggegrense mot vei i reguleringsplanen, gjelder veilovens byggegrenser (15 meter fra kommunalvei og 50 meter fra fylkes- og riksvei).

Er du i tvil, kan du ta kontakt med kommunen for hjelp og veiledning.
 

Mer informasjon

Her kan du lese hva du kan bygge eller gjøre om på eiendommen din uten å søke -
Informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet

 

Her kan du lese informasjon om søknadsplikt basert på typen tiltak -
Informasjon fra Norsk Kommunalteknisk Forening

 

Her kan du lese sjekklisten for hva som må kontrolleres -
Informasjon fra Norsk Kommunalteknisk Forening