Viktig melding

Klagebehandling av eiendomsskatt

Når du som eier får tilsendt oversikt over takst og skatt (skatteseddel), har du etter loven en klagefrist på seks uker. Du har også seks ukers klagefrist fra 28.02.2018 når skattelistene legges ut til offentlig ettersyn. Endelig klagefrist for skatteåret 2018 er 15.04.2018.

Dersom du velger å klage, må eiendomsskatten uansett betales til forfall.

Klage på boligverdi/formuesgrunnlag

Dersom du mener at Skatteetatens boligverdi er feil, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig. Faktaopplysningene om boligen finner du under "grunnlag for likningsverdi" på side 2 på selvangivelsen for 2016. Hvis opplysningene om din bolig er feil, må du selv sende klage direkte til Skatteetaten. Det gjelder også dersom du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Se skatteetaten.no for mer informasjon, eller ring 800 80 000. Du kan også gå direkte inn på den aktuelle siden her: Klage på eiendomsskatt.

Værøy kommune kan ikke besvare spørsmål om boligverdien, eller behandle klager på eiendomsskatt basert på boligverdien.

Skattetakst

I de sakene hvor vi ikke har mottatt formuesgrunnlag/boligverdi fra skatteetaten har sakkyndig nemnd vedtatt en skattetakst.

Er du uenig i skattegrunnlaget?

Dersom eiendomsbesitter er uenig i skattegrunnlaget/taksten, må det sendes en skriftlig klage. Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og eventuelt feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en forklaring/begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt. All relevant dokumentasjon må vedlegges, for eksempel kopi av nylig avholdt takst, bilder av særskilte faktorer på eller i bygninger etc. Eiendomsbesitter/klager må regne med at det gjennomføres ny befaring/besiktigelse, for å vurdere nye momenter, og bør stille seg disponibel for tilrettelegging for dette.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt, slik at eventuelle feil kan rettes. Sakkyndig nemnd vurderer så klagene. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til sakkyndig klagenemnd. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Frist for søksmål er 6 måneder etter at skattevedtaket ble sendt. Alternativt kan du etter endelig vedtak i klagenemnden klage til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen er Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen. Sivilombudsmannen skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og staten ikke gjør urett mot den enkelte borger.

Fristen for å klage til Sivilombudsmannen er ett år fra den endelige avgjørelsen i saken ble tatt eller fra det tidspunktet da forholdet du klager på, inntraff eller oppsto.

Hvor skal klagen sendes?

Melding om feil eller klage på takst må merkes med gårds- og bruksnummer, og sendes Værøy kommune, Sørland 33, 8063 Værøy, eller pr. epost: eiendomsskatt@varoy.kommune.no. Klagefristen er 6 uker, det vil si at en klage må sendes innen 15.04.2018.

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 95 42 06 00

Besøks- og postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøkstid
Mandag til fredag
kl. 09.00 - 14.00

Telefontid
Mandag til fredag
kl. 10.00 - 14.00