Viktig melding

Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7

Eiendomsskattelovens kapittel 2 omtaler skattepliktige eiendommer i §§ 4-7, hvor Eiendomsskattelovens § 5 lister opp de eiendommene som er obligatorisk fritatt for eiendomsskatt.  

I tillegg til de eiendommene som er obligatorisk fritatt for eiendomsskatt fastsatt i lovens § 5, er Kommunestyret det organ som har myndighet og kompetanse til eventuelt å fatte vedtak om helt eller delvis fritak for enkelte eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7, dvs.:

a. Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.

b. Bygninger som har historisk verdi

c. Bygninger som helt eller i noen grad blir benyttet til husvære. Fritaket kan gjelde i opptil 20 år fra den tiden bygningen ble ferdigstilt. Formannskapet eller det utvalget som er nevnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om skattefritak.

d. Bygninger og grunn i visse deler av kommunen.

Kommunestyret i Værøy behandlet spørsmålet om fritak om eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 i kommunestyret 2. mai 2017 i k-sak 020/17.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav a), ga kommunestyret for skatteåret 2017 fritak for eiendomsskatt ihht. nedenstående liste. Eiendommer tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

For skatteåret 2017 gis fritak for alle fredede bygninger med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b). Bygninger med særskilt historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter § 7 bokstav b) etter søknad.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 bokstav c gis fritak for nyoppført bygning som brukes som bolig i 5 år, eller til kommunestyret opphever fritaket.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 har kommunestyret innvilget følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt for 2017:

Stiftelser:
Værøy kommunale boligstiftelse: 14/636/667/668/669/670/671/673/675/676

Foreninger/idrettslag:

 • Værøy idrettslag: 14/422 og 14/475
 • Radio Værøy/Værøy auto: 14/844

Kommunestyret kan etter særskilt søknad innvilge fritak for eiendomsskatt på andre eiendommer. Søknadsfrist for å få vurdert fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 a-b er 31.12 forut for skatteåret. For 2017 er fristen 31.07.2017.

Fritak etter eiendomsskattelovens § 7 a

- Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten

En søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 a) må fremsettes skriftlig. Søknaden må inneholde dokumentasjon på nødvendige data og opplysninger som er relevant for de vurderinger som skal gjøres. Til grunn for vurdering av søknaden vil være at følgende kriterier i vesentlig grad er oppfylt:

 1. Organisasjonen/stiftelsen baseres på «non-profit»
 2. Betegnes som frivillig organisasjon
 3. Enhver kan bli medlem
 4. Kommunen gagnes gjennom at arbeidet som utføres kommer i tillegg til eller erstatter en oppgave som kommunen ellers måtte eller burde utført
 5. Organisasjonens tjenester dekker et behov hos mange av kommunens innbyggere gjennom et alminnelig formål
 6. Organisasjonen er et idrettslag, en religiøs, humanitær eller lignende organisasjon og eiendommer brukes til organisasjonens primæroppgaver.

Viktig dokumentasjon som må følge søknaden er:

 • Firmaattest eller utskrift fra enhetsregisteret
 • Siste årsregnskap med noter og årsberetning
 • Institusjonens (organisasjonens) vedtekter
 • Siste generalforsamlings protokoll

Fritak etter eiendomsskattelovens § 7 b

- Bygninger som har historisk verdi

En søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 b) må fremsettes skriftlig. Søknaden må inneholde nødvendige data og opplysninger som er relevant for de vurderinger som skal gjøres. Til grunn for vurdering av søknaden må det kunne dokumenteres at bygningen har særskilt historisk verdi, har særskilt verdi for allmenheten og at det påløper en del kostnader til vedlikehold som gjør det urimelig å betale eiendomsskatt.

Kommunestyret har ikke åpent for fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 d.

Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken.

Søknad om nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt
 

Lov om eigedomsskatt § 28: ”Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.”

Eiendomsskatten kan i medhold av eiendomsskattelova § 28, i særskilte tilfeller nedsettes eller ettergis etter søknad. Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve søkeren for eiendomsskatt.

Ved behandlingen av søknaden foretas en individuell og konkret vurdering av søkerens behov for nedsettelse eller ettergivelse. Følgende faktorer skal tas med i vurderingen: Inntekter, bankinnskudd, aksjer/fond, andre eiendommer, annen formue, gjeld, andre eiere, eiendommens verdi.

Skatten kan nedsettes eller ettergis helt eller delvis. Skatteyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Formannskapet behandler eventuelle søknader.

Vilkåret for nedsettelse eller ettergivelse er at innkrevingen av eiendomsskatten vil virke "særs urimelig".

Dette er et strengt vilkår og er bare aktuelt rent unntaksvis. Dersom man søker ettergivelse eller nedsettelse skal eiendomsskatten allikevel betales til forfall.

Husk!

Du må begrunne søknaden og sette opp en oversikt over husstandens samlede inntekter og utgifter. Videre må det legges ved kopi av siste års ligning og kopi av siste 3 måneders lønnsslipper for alle i husstanden sammen med søknaden. Det er husstandens samlede inntekter og utgifter og eventuell formue som vil bli lagt til grunn ved behandlingen

Informasjonen i søknaden skal være oppdatert for søknadstidspunktet.

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 95 42 06 00

Besøks- og postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøkstid
Mandag til fredag
kl. 09.00 - 14.00

Telefontid
Mandag til fredag
kl. 10.00 - 14.00