Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.


Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kontrollutvalget består av politikere, men de kan ikke ha verv i andre organer og utvalg enn kommunestyret. I Værøy kommune er det Oddvar Aasan (FL) som er leder for utvalget.

I Lofoten er Knut Roar Johansen leder for kontrollutvalgssekretariatet for alle kommunene, og han har kontorsted i Vågan rådhus. Innbyggere som ønsker at kontrollutvalget skal se på en sak, kan enten ta saken direkte opp med sekretariatslederen, eller direkte med lederen for det enkelte kontrollutvalg, eller et annet av utvalgets medlemmer. Det er normalt sekretariatslederen som vurderer om en innmeldt sak er relevant for utvalget, men denne vurderingen kan også tas av et samlet utvalg. Typiske saker for kontrollutvalgene er spørsmål om habilitet og korrekt saksbehandling.

Værøy kommune har for tiden ikke en publiseringsmodul for sakslister og møtereferater fra kontrollutvalget, men det pågår nå et arbeid om å få en samordnet løsning for lofotkommunene. Møtereferatene vil uansett være tilgjengelig i kommunens postjournal under "Innsyn".

 

Representanter i kontrollutvalget
Representant Rolle Parti
Oddvar Aasan Leder Uavhengig
Steinar Torstensen Nestleder AP
Alf Kristian Sørheim Medlem FL
Siw Eriksen Medlem VL
Hege Sørli Medlem FL
Frank Ramberg Vara KRF
Frøydis Kristiansen Vara VL
Bertrand Hardie Vara SP
Arild Hardy Vara VL
Sølvi Kvalnes Vara

 

Kontaktpersoner

Knut Roar Johansen
Leder for kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten
E-post: knut.roar.johansen@vagan.kommune.no
Mobil: 951 09 002 

Oddvar Aasan
Leder for kontrollutvalget i Værøy
E-post: oddvar.aasan@outlook.com