Viktig melding

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Kontrollutvalget består av politikere, men de kan ikke ha verv i andre organer og utvalg enn kommunestyret.

I Lofoten er Knut Roar Johansen leder for kontrollutvalgssekretariatet for alle kommunene, og han har kontorsted i Vågan rådhus. Innbyggere som ønsker at kontrollutvalget skal se på en sak, kan enten ta saken direkte opp med sekretariatslederen, eller direkte med lederen for det enkelte kontrollutvalg, eller et annet av utvalgets medlemmer. Det er normalt sekretariatslederen som vurderer om en innmeldt sak er relevant for utvalget, men denne vurderingen kan også tas av et samlet utvalg. Typiske saker for kontrollutvalgene er spørsmål om habilitet og korrekt saksbehandling.

Værøy kommune har for tiden ikke en publiseringsmodul for sakslister og møtereferater fra kontrollutvalget, men det pågår nå et arbeid om å få en samordnet løsning for lofotkommunene. Møtereferatene vil uansett være tilgjengelig i kommunens postjournal under "Innsyn".

 

Representanter i kontrollutvalget
Representant Rolle Parti
Hege Sørli Leder FL
Steinar Torstensen Nestleder AP
Terje Andreassen Medlem FL
Elisabeth Fagertun Berg Medlem VL
Sølvi Kvalnes Medlem FL
Frank Ramberg Vara KRF
Bertrand Hardie Vara SP
Britt Torstensen Vara KRF
Frøydis Kristensen Vara VL
Arild Hardy Vara VL

 

Kontaktpersoner

Knut Roar Johansen
Leder for kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten
E-post: knut.roar.johansen@vagan.kommune.no
Mobil: 951 09 002 

Hege Sørli
Leder for kontrollutvalget i Værøy
E-post: hegesorli@live.no