Ekstraordinære midler til Værøy kommunes næringsfond

Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Kommunal- og moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. Værøy kommune har fått tildelt kr. 1 291 651,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Hvem kan søke om større?

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettede støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Vurdering

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  • i hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom partnere, og dermed stimulere til strategisk samarbeid/allianser.

Værøy kommune vil også gjøre sine vurderinger opp mot strategier og tiltak definert i strategisk næringsplan for Værøy kommune og Værøy kommunes reglement for næringsfond.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437.

Hvordan søke om støtte?

Søknad skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no

Næringsutvalget behandler innkomne søknader etter innstilling fra rådmannen. Første ordinære tildelingsrunde blir i møte 12. oktober, og for å være med der, må søknader sendes inn før 29. september.

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.

Rapportering og utbetaling

Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men delutbetalinger kan avtales. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 % av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, www.regionalforvaltning.no

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet. 

 

For mer informasjon kan ordfører Susan Berg Kristiansen kontaktes.
Telefon: 75 42 06 03
E-post: Susan.Berg.Kristiansen@varoy.kommune.no