Høring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2017-2029

Værøy kommunestyre har i sak 10/2014 vedtatt å revidere kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Den oppnevnte plankomiteen har nå utarbeidet et forslag til revidert kommunedelplan som nå legges ut til offentlig ettersyn/høring i henhold til plan-og bygningslovens bestemmelser.

Høringsfrist er 6 uker og settes til 30. oktober 2017

Forslaget med høringsuttalelser vil deretter bli deretter bli forelagt kommunestyret for endelig vedtak.

Høringsinnspill kan sendes til Værøy kommune ved kulturkonsulent Erling Skarv Johansen – mailadr.: erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no

Dokumentene kan leses eller lastes ned på kommunens hjemmeside og Facebookside.

Papirkopi kan fås ved henvendelse til rådhuset og er lagt ut på biblioteket og i resepsjonen.