Høring - utkast til reiselivsplan 2021-2025

Frist for innspill: 26.04.2021

Les reiselivsplan 2021-2025 her (PDF, 5 MB)

Reiselivet er en næring som er under utvikling på Værøy er det allerede etablert bedrifter som også baserer seg på opplevelser, fisketurisme, kultur , matkultur m.m. Her er det et potensiale for videre utvikling. Med økende turisme følger også farene for økt slitasje på naturen og befolkningen. Også turistnæringen må tilpasse seg lokalbefolkningen og deres liv.

Kommunikasjon er en viktig faktor i utviklingen av reiselivsnæringen. Værøy kommune ønsker derfor å utvikle en helhetlig reiselivsplan der vi peker på muligheter og utfordringer – både for kommunal infrastruktur og de oppgaver vi mener best ivaretas av det lokale næringsliv.

 Planen skal ta vare på Værøy som et bærekraftig og attraktivt reisemål. Det er også viktig å se at reisemålsutvikling også er stedsutvikling. For å kunne utvikle Værøy i ønsket retning et attraktivt som reisemål – vil det være betydelige utfordringer og kreve en innsats både fra næringsliv/private og kommunen.

Reiselivsnæringen er sammensatt av ulike næringer som har fokus på opplevelser, mat, kultur og natur. Tilsammen kan de tilby et unikt mangfold av opplevelser og muligheter. Ved samarbeide, både i kommunen som tilrettelegger, og blant de ulike næringsaktørene, bør dette kunne skape økt attraktivitet, økt verdiskaping og økt sysselsetting på en bærekraftig måte. Værøy har etter manges mening et mye større potensiale innenfor reiseliv enn hva som er tilfelle I dag.

Dette er et utkast til vår første plan for reiseliv der vi vil se på muligheter og utfordringer som kan medvirke til at reiselivet blir en viktig næring i kommunen på en slik måte at både tilreisende og fastboende opplever trivsel. Planen vil være en temaplan som vil bli rullert/oppdatert etter behov.

For merknader og innspill kontakt saksbehandler ved kulturkontoret:
Erling Skarv Johansen
erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no

Innspill som kommer inn, vurderes tatt inn i planen. Deretter vil planen legges frem for godkjenning til kommunestyret.