Høringsutkast - Kommunedelplan for helse og omsorgstjenesten i Værøy

Kommunestyret vedtok 08.06.18 å legge kommunedelplan for helse- og omsorgstjenesten ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 01.09.18.

Innledning

Værøy kommune har ikke tidligere utarbeidet en kommunedelplan for helse- og omsorgstjenesten. Med de endringer samfunnet står overfor er det behov for nye grep og andre tiltak for å sikre gode tjenester også i fremtiden. Planforslaget som nå legges ut på høring har derfor et endringsperspektiv som har betydning for innbyggerne og for tjenesteutviklingen. Planforslaget er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel og har visjon og mål som tydeliggjør hvordan helse- og omsorgstjenestene skal bidra til at den enkelte kan leve et trygt, meningsfylt og mest mulig selvstendig liv. Værøy skal være et samfunn hvor det skal være godt å bo og arbeide i.
 

Planprosess

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 12.02.18. I planprosessen har involvering og medvirkning vært viktig. Gjennom folkemøter, arbeidsgruppemøter og møter med ulike deler av tjenesten er innspill og temaer diskutert.  Arbeidsgruppen ar vært bredt sammensatt av deltakere både fra ungdomsråd, eldreråd, en utvalgt politiker samt alle deler av helse og omsorgstjenesten. 
 

Høring.

Planforslaget er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på kommunens servicetorg.

Uttalelse til planen kan sendes til Værøy kommune, postboks 2523, 8063 Værøy, eller e-post: postmottak@varoy.kommune.no
 

Frist for å gi uttalelse er 01.09.2018.
 

Spørsmål kan rettes til Eva T. Olsen, konstituert pleie og omsorgssjef på tlf. 90063348 eller på mail eva.t.olsen@wsp.com