Hvordan skal navnet på holmen skrives?

Oppstart av navnesak 2019/46, Tjeldholmen/Keilholmen i Værøy kommune.

Kartverket har fått opplyst fra lokalt hold at skrivemåten av navnet Tjeldholmen i Værøy kommune neppe er riktig.

Klikk for stort bilde Den nedarvede lokale uttalen av navnet på denne holmen er /’ᶄeilhålmen/. Denne uttalen viser at forleddet i navnet inneholder ordet keile ‘lita vik’ og ikke fuglenavnet tjeld, som blir uttalt/’ᶄeʎʎ/ i dialekten her (lydskrifttegnet ʎ står for såkalt palatal l, eller l-lyden i nordnorsk i ord som sild, smell, alle).


Navnet på denne holmen kom inn i offentlig bruk i 1903 på gradteigskart I11 med skrivemåten Kjeldhl. Navnet på gradteigskartet har seinere blitt tatt i bruk på hovedkartserien Norge 1:50 000. På navnelisten til kart 1830-1 fra 1985 står navnet skrevet Kjeldhl og navnekonsulenten har endret skrivemåten til Tjeldholmen, sannsynligvis uten å undersøke den nedarvede lokale uttalen av navnet.

Holmen det er snakk om, har også flere små keiler, se flyfotografi:

Klikk for stort bilde

 

Klikk for stort bilde

Lokal høring
Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvede gårds- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det blir gjort vedtak, har lokale organisasjoner med en særlig tilknytning til stedsnavn rett til å uttale seg. Kommunen og andre offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten, har også uttalerett.

Normeringsprinsipp og saksgang
Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp i norsk når skrivemåten skal fastsettes. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal skrives, se https://www.sprakradet.no/Sprakarbeid/Stedsnavn/utfyllande-reglar-om-skrivematen-av-norske-stadnamn

Lover og forskrifter
Lov om stadnamn (stadnamnlova) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
Forskrift om stadnamn https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-05-23-638

Høringsfrist og innspill
Høringsfrist er satt til den 7. mars 2019.

Høringsinnspill kan sendes til Værøy kommune ved Hege Grønlie på e-postadresse: hege.gronlie@varoy.kommune.no

Mottaker av høringsuttalelser og tilråding 
De samlede høringsuttalelsene vil bli sendt til Stedsnavntjenesten i Språkrådet, med kopi til Kartverket. Stedsnavntjenesten vil gi tilråding om skrivemåte til Kartverket.