Informasjon om 3. vaksinedose i Værøy kommune

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose til alle over 65 år og risikogrupper. Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2. Det må gå minst én uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Nordlandssykehuset Bodø sender ut informasjonsbrev til de risikogruppene som fyller kriteriene for 3. dose. Hvis det er pasienter som mener de oppfyller kriteriene, men ikke har fått brev, ber vi om at det tas kontakt med behandlende avdeling for avklaring/utstedelse. 

Dersom du er over 65 år, har fått brev fra sykehuset, eller oppfyller kriteriene nedenfor, vennligst registrer deg på kommunens hjemmeside for vaksinering av 3. dose.  

Er det andre spørsmål knyttet til koronavaksinen, vennligst ringt koronatelefonen på nr. 900 69 199.

For ordens skyld refereres gruppene som er anbefalt 3. dose: 

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. 
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene, kan gå vaksinen. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. 
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. 
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Influensavaksinen

Årets influensavaksinen har kommet!  Vaksineringen skjer på legekontoret som før. Aktuelle målgrupper er som før, dvs alle over 65 år, samt pasienter under 65 år med kronisk sykdom. Det skal gå minst èn uke fra influensavaksinen til oppfriskningsdose av koronavaksinen. Ta kontakt til legekontoret for vaksinering. 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Kontakt

Koronatelefonen
Telefon 900 69 199

Åpningstider
Mandag til fredag fra kl. 08.00 - 15.30.

Tastevalg
1. Koronavaksinasjon
2. Koronatesting