Kommunestyremøte 11. juni


Møtet holdes på idrettshuset klokken 10.00.

Saksliste

1. Godkjenning av møteprotokoll

2. Orienteringssaker

3. Digitaliseringsstrategi  Lofoten IKT 2019 - 2022

4. Etiske retningslinjer for ansatte og politikere i Værøy kommune

5. Revidering av personalreglementet i Værøy kommune

6. Tertialrapport nr. 1/2019 - Budsjettregulering nr. 1/2019

7. Årsregnskap 2018 - Værøy kommune

8. Kjøp av containere med lokk

9. Utbygging Værøy skole og Idrettshall - Skisseprosjekt og veien videre

10. Værøy skole - behov for videreføring av ressurser

11. Veteranplan for kommunene i Lofoten

12. Opptak av startlån for 2019

13. Delegering av myndighet etter folkehelseloven til Helse- og miljøtilsyn Salten

14. Fremtidig organisering av kontrollutvalgssekretariat i Lofoten

15. Fremtidig organisering av revisjon for Lofotkommunene

16. Kommunens bevilgninger til kirkelige fellesråd; kontrollutvalgets rolle

17. Skoleskyss på Værøy

 

Saksdokumenter kan leses her


Møtet er åpent for publikum.