Kulturmidler 2020

Kulturkontoret inviterer herved lag og foreninger i Værøy kommune til å søke om kulturmidler for 2020. Det er avsatt kr 100 000 til fordeling for i år.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Værøy kommune

Bare lag og foreninger som hører hjemme i Værøy kommune kan få tildelt kulturmidler.
Det gis som hovedregel ikke støtte til faste driftsutgifter.

Alle søknader må inneholde:

 • Opplysninger om søker
 • Oversikt over medlemsmasse:
  • Antall medlemmer
  • Alder på medlemmer
 • Budsjett for søknadsåret
 • Beskrivelse av tiltaket som det søkes om støtte til
 • Budsjett for tiltaket som det søkes om støtte til
 • Spesifikasjon av inntekter og utgifter for forrige søknadsår, herunder eventuell tildeling av kulturmidler.

Elektronisk søknadsskjema ligger på www.varoy.kommune.no
Skjema kan fås ved henvendelse til kommunen. Husk at hele skjemaet blir fylt ut slikat vi får alle nødvendige opplysninger for å kunne behandle søknaden. 

Tildeling av støtte prioriteres slik:

 1. Tiltak som omfatter barn og unge
 2. Antall medlemmer i laget/foreningen
 3. Hvor omfattende aktivitetstilbudet i laget/foreningen er
 4. Forebyggende og holdningsskapende tiltak
 5. Opprettelse av nye kulturtilbud i Værøy kommune

Likelydende brev blir sendt ut til aktuelle lag og foreninger.

Søknadsfrist: 20. september 2020

Kulturkonsulent Erling Skarv Johansen
Tlf. 75 42 06 08