Oppmålingsforretning / Eiendomsregistrering / Kartforretning

Kjært barn har mange navn, men det offisielle navnet er Oppmålingsforretning i hht. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova).

Værøy kommune gjennomfører Oppmålingsforretninger i uke 47-2020 ( dvs fra 16 - 20 november).

Vi har samlet en del rekvisisjoner på oppmålingsforretning og vi vil nå be om pris på denne tjenester fra virksomheter med kompetanse på dette. Arbeidet vil pågå aktuell uke fra 07:00 til 19:00. 

Vi ber alle som har behov for oppmålingsforretning om å kontakte oss via servicetorget på e-post eller på telefon. Dette for å sikre at vi har nødvendig grunnlag for formell varsling til dem som berøres av oppmåling av den enkelte eiendom.

Det kan ta litt tid for Værøy kommune å varsle alle naboer mv slik at vi må sette en frist for når vi må ha den enkelte oppmålingsforretning registrert hos oss. Fristen for deg som ønsker å få gjennomført oppmåling i uke 47 er:

Fredag 23 oktober 2020 - må vi ha rekvisisjon registrert hos oss.

Værøy kommune må ha rekvisisjon på oppmålingsforretning / matrikkelføring innen - fredag 23. oktober 2020.
(Fristen gjelder også det å bekrefte at man opprettholder tidligere innsendt rekvisisjon hvis uke 47 ikke passer).
Værøy kommune sender da ut varsel til berørte parter i løpte av uke 44. Da vil naboer, gjenboere mv. få en to ukers frist til å svare på varsel om oppmålingsforretning.

Neste runde med oppmålingsforretning vil være i april 2021 (da er det vår i bakken).

Skjema for rekvisisjon finner du her:

https://kartverket.no/eiendom/alle-skjemaer-eiendom/Rekvisisjon-oppmaling-untattbyggesak/rekvisisjon-av-oppmalingsforretning-bokmal/

Vi ber Værøys befolkning om å forberede oppmålingen slik at vi får gjort mest mulig i løpet av uke 47.

"Matrikkelloven"  § 41 ( andre og tredje ledd) gir Værøy kommune rett til å gjøre tiltak for å få oppmålt eiendommer. Ved oppmålingsarbeid etter første ledd kan det etablerast fastmerke og signal og setjast opp oppmålingstekniske instrument. Det kan ryddast siktelinjer for målingane der dette er nødvendig utanom i hage eller park. I utmark kan materialar til fastmerke og signal takast på staden.

Eigar eller brukar av eigedommen kan nekte etablering av fastmerke eller signal etter andre ledd på bygning, gardsplass, park eller i hage, dersom dette kan verke skjemmande eller bli til større ulempe.

Da håper vi på gjevt vær når vi skal sette nye grensemerker i jorda.

Med vennlig hilsen
Teknisk etat

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 06 00

Besøks- og postadresse:
Sørland 33
8063 Værøy

Åpningstider:
Mandag til fredag
kl.08.00 - 15.00.

Telefon:
Mandag til fredag
kl.10.00 - 14.00