Sommerhilsen fra ordføreren

Første halvdel av 2017 har vært en hektisk og innholdsrik periode.
Dette halvåret har vært preget av flere saker som har stor betydning for øysamfunnet.

Øverst på agendaen sto skolesaken, innspurten på Norsk Transportplan med ny innseiling, avslutning av kommunereformen, ruteforhandlinger med Statens Vegvesen, innføring av eiendomsskatt, oppstart på barnehageutbygging og prosjektering av nytt sykehjem. Og flere saker kunne vært nevnt!

Kommunereformen ble ferdigbehandlet i stortinget tidlig i juni. Fylkesmannen anbefaling var for vår del sammenslåing med Røst og Bodø. Som kjent ble denne løsningen tidlig avvist av kommunalkomiteen og stortinget stadfestet dette i sitt vedtak.
Arbeidet med kommunereformen var ressurskrevende på mange områder og vi er glade for at det hele nå er i havn. Hva framtidige regjeringer vil gjøre på dette området gjenstår å se, men vi håper på ro også i årene som kommer.

Ny innseiling til Værøy Havn har vært jobbet med i mange år. Det var derfor en viktig merkedag for oss tirsdag 20. juni, da stortinget behandlet og vedtok NTP for perioden 2018-2030. Dette vedtaket inkluderer omlag 400 millioner kroner til innseilingen vår. Så nå er beskjeden gitt til Kystverket om igangsetting av dette store prosjektet.

Ruteforhandlingene med Statens Vegvesen var også en krevende jobb. Resultatet i denne runden ble at vi har inne to dager med direkteforbindelse til Bodø. Sommerruten er fortsatt en utfordring for oss, og vi vil nok også i framtiden måtte jobbe med denne saken siden det ser ut til at turiststrømmen til Lofoten bare øker fra år til år.

Det er flott å se at det når er full aktivitet rundt barnehagen. To nye avdelinger er under bygging og dermed vil vi få samlet alle tre avdelingene under samme tak. Det tror vi vil være en stor fordel for driften av barnehagen totalt sett. Vi ser fram til å kunne ta den ”nye” barnehagen i bruk over nyttår!   

Eiendomsskatt ble vedtatt innført i Værøy kommune ved budsjettforhandlingene 2015. I disse dager skrives den ut til øyfolket. Vi håper det er forståelse for dette tiltaket når det sees i lys av de tunge investeringene som gjøres innenfor den primære bygningsmassen i kommunen. Barnehage, sykehjem og skole er store løft for en liten kommune. 

På siste møte i kommunestyre før sommeren vedtok kommunestyre med 11 mot 2 stemmer å gå for utredning av flerbrukshall og de skolearealer som er underdekket i dagens skole. Dette bygget skal knyttes opp mot den eksisterende svømmehallen. Hva som skal inn i dette bygget i tillegg til skolearealer er ikke avklart – men det er mange muligheter som åpner seg når en kan starte med et nybygg.Vi tror at dette vi bli en god løsning der en vil kunne utnytte de nye lokalene til flerbruk i mange sammenhenger. 
Prosessen fram til vedtaket har vært krevende og det er fortsatt mye som skal på plass. Men vi håper at vi kan jobbe fram et resultat som fanger opp mange forskjellige behov og dermed bli et bygg/senter for trivsel og vekst for øysamfunnet.

I skrivende stund er arbeidet med brannsikring av aula og basseng i gang. Både basseng og ventilasjonsanlegget er oppe og går, og nå er det bare noe testing og opplæring som gjenstår. Bruk av både basseng, garderober og gymsal er planlagt å være i gang fra rundt skolestart.

I siste halvdel av august vi det bil satt fortgang i prosjekteringsarbeidet med nytt sykehjem. Det er per nå ikke så mye som kan sies konkret om dette prosjektet, men det er et mål å kunne ha diverse søknader og forarbeidet ferdig rundt nyttår.

I slutten av juni fikk vi oversendt varsel om at vår helikopterforbindelse skal ut på ny anbudsrunde. Nytt anbud vil gjelde fra 1. august 2019. Det er Nordland Fylkeskommune som er høringsinstans for staten. Innspill til denne høringen kan derfor oversendes fylket og vi oppfordrer til at det sendes uttalelser fra et så bredt spekter av øyas virksomheter som mulig.

Vi har nettopp lagt bak oss en ny flott uke med Værøydagene! Jeg er så imponert over alt som blir gjort under disse dagene. Og det er utrolig artig å få så mye god tilbakemelding på uka! En stor takk til dere alle som gjøre dette mulig – bedre markedsføring av øya kan vi ikke få!

Som dere ser er det mye om har skjedd og enda mer som ligger framfor oss.
Det vil blir en spennende og utfordrende høst og vi håper på god framdrift i de mange oppgavene som venter.

Jeg vil ønske dere alle en fortsatt god sommer og håper dere vil finne noe pusterom for hvile og rekreasjon hvor enn dere nyter sommeren!

Med vennlig hilsen

Dagfinn Arntsen
Ordfører