Viktig melding

Tilbud om deltakelse i SMB Utvikling

Utvikling og vekst i små- og mellomstore bedrifter (SMB) på Røst og Værøy. 

Påmeldingsfrist: 01.12.23      

Påmelding  

SMB utvikling er et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Verktøyet skal hjelpe lokale bedrifter i å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter. Målet er økt konkurransekraft, innovasjonsevne og lønnsomhet for bedriftene.

SMB-Utvikling skal gjøre bedriftene bedre i stand til å forstå sine muligheter og utfordringer samt til å ta grep for å videreutvikle sine bedrifter. 

Bedriftene som blir med får i første omgang være med på en forstudie, hvor så et utvalg av bedriftene blir med videre til et forprosjekt. Hovedmålet i SMB utvikling er at en skal sette i gang utviklingsaktiviteter i bedriftene som deltar som øker konkurranseevnen deres. En har videre som delmål å øke samspillet mellom bedriftene i kommunene og med bedrifter i regionen slik at en får økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom bedriftene.

I forstudien kartlegges vekstpotensialet og innsatsviljen hos potensielle deltakerbedrifter, og det gis anbefalinger til hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet. Bedriftene som etter forstudien får tilbud om å delta i forprosjektet, får hjelp til å utarbeide bedriftsanalyser og prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i hovedprosjektfasen.

Essensi vil gjennomføre SMB-utvikling for omstillingsprogrammet på Værøy og Røst. De har mer enn 25 års erfaring med bedrifts- og næringsutvikling i Norge. Vi har omfattende kunnskap og erfaring knyttet til å identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter, etablere og gjennomføre prosesser sammen med kunden og sikre en effektiv implementering av strategier og tiltak.

SMB utvikling består av tre faser; forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. 

  • forstudien kartlegges det hvilke bedrifter i en kommune som har potensial for økt vekst og lønnsomhet, og vilje til gjennomføring. En forstudie varer ca. 2-3 måneder.
  • forprosjektet får disse bedriftene bistand til å gjennomføre en analyse av bedriften og utarbeide prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekt. Et forprosjekt varer mellom 4-6 måneder.
  • hovedprosjektfasen skal utviklingsprosjektene iverksettes, og denne fasen er den enkelte bedrift sitt eget ansvar. 

Av dere som bedrift kreves innsatsvilje, engasjement og egeninnsats i form av tid. 
I gjengjeld vil dere få dekt ekstern rådgivning for å videreutvikle din bedrift, gjennom analyser av virksomheten og prosjektplaner for deres ønskede prosjekter. 

SMB Utvikling som program omfatter de to første fasene, med forstudie og forprosjekt. Dette arbeidet finansieres av omstillingsmidler fra Røst og Værøy kommune, Innovasjon Norge og en mindre egenandel. Det vil ikke være noen egenandel i forstudie. Målet med forstudien er å avdekke hvilke bedrifter i omstillingsområdet som er best egnet til å delta i utviklingsprogrammet. Det er kun bedrifter som har et klart vekstpotensial og som kan demonstrere tilstrekkelig innsatsvilje som får tilbud om å delta i forprosjektfasen. Dette avgjøres av styringsgruppen for omstillingsprogrammet. I forprosjektet må en påregne en mindre egenandel pr bedrift, samt utgifter ifm. deltakelse på fellessamlinger (gjennomføres i Røst og Værøy).

Aktuelle datoer på Værøy: 13-15.desember. Der det kreves at bedriftene setter av 3 timer der 2 bedriftsledere må være til stede.