Viktig melding

Utlegging av eiendomsskattelisten for 2023

Kommunestyret vedtok 06.12.2022 at skatten for 2023 skrives ut med 3 promille. For boliger og fritidseiendommer (boliger) er skattesatsen på 2 promille. Eiendomsskattelisten for 2023 legges med dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er også eiendomsskatteseddelen sendt ut.

I de tilfeller hvor det er flere hjemmelshavere/festere på en eiendom, sender vi informasjon og skatteseddel/faktura til den som står registrert som regningsmottaker i kommunens register.

Boliger:
For boligeiendom benytter kommunen tall (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Har kommunen ikke mottatt formuesgrunnlaget for boligen kan dette skyldes at det er registrert på feil gårds og bruksnummer e.l. Takst på skatteseddelen er lik formuesgrunnlaget redusert med 30 % i henhold til eiendomsskattelovens § 8 C-1.

Klage på formuesgrunnlaget må sendes Skatteetaten.

Næringseiendommer, fritidseiendommer og øvrige eiendommer:
Boliger uten formuesgrunnlag og øvrige skattepliktige kategorier eiendommer, herunder fritidseiendommer og næringseiendommer, har en eiendomsskattetakst fastsatt av en sakkyndig nemnd oppnevnt av kommunestyret.  Nemnden skal iht eiendomsskttelovens § 8 A-2 sette takst etter: «§ 8 A-2.Verdet
(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Klageadgang
Klage vedrørende fastsatt eiendomskattetakst må sendes skriftlig innen seks uker fra skatteseddels dato til: Værøy kommune, Sørland 33, 8063 Værøy eller: postmottak@varoy.kommune.no.

I 2023 fordeles skatten på fire terminer terminer. Betaling skal skje i februar, mai, august og november måned. Eiendomsskatt under 300 kroner per år vil ikke bli innkrevd. 

Eiendomsskattekontoret er en del av kommunedirektørens kontor i Værøy kommune.

Eiendomsskatteliste 2023 (PDF, 245 kB)


Eiendomsskattevedtekter for Værøy kommune (PDF, 253 kB)
 

Klageskjema (DOCX, 37 kB)
 

Skjema for søknad om fritak etter § 7 (DOCX, 33 kB)