Viktig melding

Utlegging av eiendomsskattelisten for 2024

Kommunestyret vedtok 07.12.2023 at skatten for 2024 skrives ut med 4 promille. Det skrives kun ut eiendomsskatt på næringseiendom, kraftanlegg mv. i hht eiendomsskattelovens § 3 d. Eiendomsskattelisten for 2024 legges med dette ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Samtidig er også eiendomsskatteseddelen sendt ut.

I de tilfeller hvor det er flere hjemmelshavere/festere på en eiendom, sender vi informasjon og skatteseddel/faktura til den som står registrert som regningsmottaker i kommunens register.
Alle næringseiendommer som det skrives ut eiendomsskatt på, har en eiendomsskattetakst fastsatt av en sakkyndig nemnd oppnevnt av kommunestyret.  Nemnden skal iht eiendomsskttelovens § 8 A-2 sette takst etter: «§ 8 A-2.Verdet
(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Klageadgang
Klage vedrørende fastsatt eiendomskattetakst må sendes skriftlig innen seks uker fra skatteseddels dato til: Værøy kommune, Sørland 33, 8063 Værøy eller: postmottak@varoy.kommune.no.

I 2024 fordeles skatten på fire terminer terminer. Betaling skal skje i februar, mai, august og november måned. Eiendomsskatt under 300 kroner per år vil ikke bli innkrevd. Dersom det årlige skattebeløpet er lavt, vil ikke skatten bli delt i 4 terminer. 

Eiendomsskattekontoret er en del av kommunedirektørens kontor i Værøy kommune.

Eiendomsskatteliste 2024 (PDF, 144 kB)


Eiendomsskattevedtekter for Værøy kommune (PDF, 253 kB)
 

Klageskjema (DOCX, 37 kB)
 

Skjema for søknad om fritak etter § 7 (DOCX, 33 kB)