Viktig melding

Når en av våre nærmeste går bort

Vi opplever alle å miste mennesker vi er glad i.

Midt i sjokket, sorgen og savnet er det mye som må ordnes og avklares.

Man skal ta vare på seg selv og sine nærmeste.

En gravferd skal planlegges og gjennomføres.

Det kan være utfordringer rundt eiendom, arv og skifte.

Det skal bestilles gravminne og sørges for pynting av et gravsted.

Her ønsker vi å kaste lys over noen av de praktiske spørsmålene som dukker opp i forbindelse med gravferd, valg av gravminne og stell av gravsted.

I FØRSTE OMGANG - KONTAKTER

De færreste bruker et begravelsesbyrå til å ta seg av de praktiske sidene i forbindelse med dødsfallet og begravelsen. Hvis dette er ønskelig, må pårørende selv kontakte byrået og avtaler i samtale med dem hva de ønsker hjelp med. Det er også mulig å ta seg av alt selv, dette er vanligst på Værøy. Anbefaler at dere leser «Veiledning ved dødsfall» hvis dere skal gjøre alt selv. Det kan da være lurt å ta kontakt med prest, kirkeverge, kirketjener eller organist når det er noe dere lurer på.

Sokneprest Alexander Lücke

telefonnummer 41 38 50 98

Kirketjener Elisabeth Persen

telefonnummer 47 31 44 67

Kirkeverge Jill Arntsen

telefonnummer 93 48 69 07

Telefonnummer kirkekontoret

94 07 01 45

Gravferdsloven regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden. Den samme loven stiller også en del krav og betingelser i forhold til når gravlegging må finne sted og andre praktiske ting. For mer informasjon om lover og regler knyttet til gravferden anbefaler vi deg å ta kontakt enten direkte med kirkekontoret eller med et begravelsesbyrå. Se mer på gravferdsloven og forskrifter på lovdata.no

HVEM SØRGER FOR GRAVFERDEN?

Det er normalt avdødes nærmeste etterlatte over 18 år som sørger for gravferden. Ektefelle eller samboer i ekteskapslignende samboerskap kommer i første rekke, deretter barn, foreldre, barnebarn, osv.

TIDSPUNKT

I følge gravferdsloven skal gravferden skje innen 10 virkedager (mandag – fredag) fra dødsfallet. Dette gjelder både gravlegging i kistegrav og kremasjon. Askeurnen må settes ned innen 6 mnd. Pårørende henvender seg til kirkegårdsmyndigheten for å avtale tidspunkt for nedsetting av urne.

GRAVFERD ELLER KREMASJON?

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske. Kremasjonsavgiften dekkes av de pårørende. Kisten må sendes til Bodø for kremasjon. Velger man ordinær kistebegravelse er det ingen kostnad knyttet til dette fra kirkens side dersom det skjer innen egen kommune.

SEREMONI

Det er den som sørger for gravferden som avgjør hvem som skal stå for seremonien. Heller ikke dette valget bør være i strid med avdødes ønske. Det er naturlig at medlemskap i en menighet, tros- eller livssyns-samfunn avgjør saken. Begravelse kan også skje uten seremoni. For gravferd i Den norske kirke ledes planlegging og gjennomføring av presten i samarbeid med de pårørende og evt. begravelsesbyrået. Gravferden skjer vanligvis fra Nykirka, men når det er ønskelig så kan Gammelkirka også brukes. For gravferd i andre kristne menigheter ledes planlegging og gjennomføring av pastor/forstander i samarbeid med pårørende og evt. byrå. Gravferden skjer normalt fra eget menighetslokale, men våre kirker kan også leies. For gravferd i regi av andre tros- og livssyns-samfunn kan skikkene variere. Begravelsesbyrået kan også bidra her. I Værøy kommune har vi per i dag ikke noe livssynsnøytralt seremonibygg.

GRAVLEGGING

Alle personer som ved dødsfallet hadde bopel i Værøy kommune (ihht. Folkeregisteret) har rett til fri grav på en av kirkegården. Gravlegging skjer normalt på kirkegården i det soknet avdøde bodde. Avdøde som var bosatt i annen kommune, kan etter avtale med kirkevergen, få gravsted på Værøy kirkegård. Det belastes da gravferdsavgift.

FREDNINGSTID

Fredningstiden er 40 år både for kistegrav. I fredningstiden kan det ikke foretas ny begravelse i graven. Unntak gjelder for urnegravlegging, som kan skje i kistegrav uavhengig av når kistegravleggingen fant sted.

FESTE AV GRAV

I forbindelse med gravlegging er det anledning å reservere en grav ved siden av den som det gravlegges i. Begge graver hører da sammen i ett gravsted.

GRAVMINNE

Gravferdsloven stiller flere krav til gravminner. Disse skal bidra til å gi kirkegårdene et helhetlig og estetisk preg, gjøre vedlikeholdet enklere og forlenge gravminnets levetid. Gravminnet skal plasseres i bakkant på den grava som er tatt i bruk. Gravminnet er festers eiendom og ansvar.

STELL AV GRAVSTED

Beplantning er en viktig del av kirkegårdens pryd. Derfor er det ønskelig at flest mulig planter blomster på gravstedet. For å opprettholde en vakker kirkegård, kreves regelmessig stell av gravstedet. Men det er også anledning til å droppe alt stell: Hvis gravstedet ryddes og det sås til rundt, vil det alltid fremstå ryddig og pent, kirkegårdsarbeideren slår nemlig gresset helt inn til støtta. Det er mange som velger en slik løsning – det er mye bedre for alle parter enn ei ustelt grav.