Viktig melding

En liten oppdatering fra ordføreren - til øyas innbyggere

Den 15.oktober var det ett år siden kommunestyret for perioden 2019 – 2023 ble konstituert, og ett år siden jeg ble valgt til ordfører. Første året som ordfører har vært en interessant reise, krydret med ulike type hendelser. Arbeidet byr på mange spennende oppgaver, der noen er forutsett og andre ikke. Det finnes ingen ordførerskole – men jeg har opplevd at det er mange gode hjelpere med praktisk erfaring og kunnskap både i og utenfor Værøy som kan bidra til at vi i fellesskap kan videreutvikle både ordførerrollen, strategiarbeidet og tjenestetilbudet til det beste for befolkningen på Værøy. Tror at vi er bra i gang – jeg takker for all hjelp og bistand og skal fortsatt bruke tid og energi på å legge til rette for at vi skal ha det trygt, skape verdier og kunne leve det gode liv på Værøy.

Covid 19 pandemien har tatt tid, oppmerksomhet og kapasitet både for meg som ordfører og for de ansatte. Politisk arbeid ble satt på vent og driftsmessige oppgaver måtte prioriteres strengt. Fortsatt må vi forholde oss til koronasituasjonen – den er ikke over ennå. Vi må ikke slappe av riktig ennå verken på beredskap eller de anbefalte daglige rutiner for å unngå smitte. Det som er kjempebra er at både ansatte og folk på Værøy har forståelse for og daglig følger smittevernreglene og tar vare på hverandre. Dette er jeg som ordfører og værøyværing stolt og glad for. Vi har som øysamfunn lært oss å leve med pandemien, bidrar til den nasjonale dugnaden og er forberedt om det skulle oppstå smitte på Værøy.

I tida etter påske har jeg brukt mye tid på å skaffe nødvendig oversikt over situasjonen i forhold til nødvendig kapasitet og kompetanse for at kommunen skal kunne levere likeverdige tjenester til befolkningen, at folk får det de både har krav på og fortjener.

Oversikten tilsier at vi i likhet med mange andre kommuner har et ikke ubetydelig forbedringspotensiale. Men vi hadde og delvis har en særdeles utfordrende og bekymringsfull situasjon med noe uro, vakanser, sykemeldinger, uavklarte saker, ubesvarte henvendelser og andre etterslep både av driftsmessige karakter og investeringer. Bekymringen for om våre tjenestetilbud tilfredsstilte kravet til likeverdige tjenester ble også delt av Fylkesmannen i Nordland. Dette ble konkretisert av fylkesmannen i en invitasjon til i samarbeid med andre kommuner for å kartlegge dette og være med å utvikle og kvalitetssikre tilbudene framover. Kommunestyret takket ja til invitasjonen i sitt møte 16.06. I uttalelsen fra kommunestyret lå også en klar arbeidsordre om kontakt med Bodø kommune med sikte på både reetablering av samarbeid og nye samarbeid for å sikre best mulig tjenester for befolkningen på Værøy.

Både kartleggingsarbeidet av tjenestetilbudet i Værøy kommune og samhandling mellom Værøy og Bodø er kommet i gang. Vi har også lagt arbeid i å få ekstern delfinansiering av dette arbeidet gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland. Dette har vi fått gjennomslag for.

Rekruttering av nye medarbeidere i lederstillinger har også hatt prioritet de siste månedene. De fleste er allerede på plass og med det vi vet per i dag vil ledergruppa være komplett per 01.12.

Sikring av innseilingen til Værøys havn er en viktig sak for Værøy sin fremtid. Dette er en sak som har hatt høy prioritet fra min side. Fokus nå er å jobbe for at vi beholder plassen vår i Nasjonal Transportplan (NTP). Værøy Kommune har en klar forventning om at de prosjektet som allerede ligger inne i NTP blir videreført i neste NTP, med en snarlig finansiering på plass. Værøy kommune trenger en god havn! 

Det har også vært en prioritert oppgave å jobbe med å få på plass tilfredsstillende og nødvendige skolelokaler for de ungene som vokser opp på Værøy i dag. Værøyhallen as ønsker å bygge flerbrukshall på Værøy og kommunestyret har vedtatt at det samlede arealbehov for Værøy skole skal sees i sammenheng med hvordan skole- og idrettshall-utbyggingen kan skje samtidig. Dette arbeidet er godt i gang og det er stor vilje fra alle involverte i at vi skal lykkes i å få realisert dette samarbeidsprosjektet. Et prosjekt til det beste for øyas innbyggere. Det er forventet at «skole/hall» prosjektet skal behandles av kommunestyret før nyttår.

Det er godt å oppleve så mange positive værøyværinger som står på, og er engasjert for å få til positiv utvikling for øya vår. Ved slik engasjement og ståpåvilje får vi noe til sammen.  

For øvrig vil jeg minne om at min dør er åpen for alle øyas innbygger. Vi trenger ikke alltid være enige, men uten en god samtale eller diskusjon vet vi aldri hverandres utgangspunkt. God kommunikasjon og respekt for hverandres ulikheter er vi avhengig av for å komme oss noen steder. Så ta turen innom ordførerkontoret om du har en ide eller tanke du vil lufte. 

Jeg er nå på Instagram. Følg meg gjerne!

  @ordførersusan