Viktig melding

VI TØR Å SATSE

Torsdag 6.mai 2021 fattet Værøy kommunestyre følgende vedtak, «Værøy kommune inngår vedlagte avtale over 40 år med Værøyhallen AS om leie av Værøyhallen som foreskrevet i vedlagt avtale». Ei skikkelig storsatsning for Værøysamfunnet sa vi JA til denne dag

  I leieavtalen ligger det i tillegg til flerbrukshall med tilhørende garderober, lokaler til skolekjøkken, fysioterapi, tannlege - og hallen skal knyttes til skolen. Årlig leiepris er satt til 1.500.000 NOK, dette omfatter «alle kostnader», kapital og drift. En årlig leie på 1.500.000 NOK vil i likhet med resterende kostnader som gjelder investeringer og drift av bygg, måtte innarbeides i økonomiplanen og årlig driftsbudsjett.

Jeg vil som opplysning nevne at for 2020 viser regnskapet et brutto driftsresultat på 4, 1 % mot minus 2 % i 2019. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 4,585,282. - . Disposisjonsfondet har økt med 1,4 mill. Likviditeten i Værøy kommune ansees som god. Så siste avlagte regnskap viser at vi for tiden er godt innenfor alle vedtatte måltall!

Vi som er politikere i Værøy kommune, som er valgt av folket har vist evne til å lytte i denne prosessen frem mot et skole - og idrettsanlegg. Vi har kjent på et sterkt engasjement - både fra unge og gamle - for bevaring av det som vi betegner som «gammelskola» og vi har opplevd det samme sterke engasjementet for å få bygd en flerbrukshall. Prosjektet som vi nå har landet på anser jeg som et godt kompromiss. Et kompromiss som kan tilby oss en flerbrukshall i sammenheng med oppgradert skolebygg.

Det engasjementet som Værøy idrettslag og lokalt næringsliv har stilt seg i bresjen for, det skal vi politikere applaudere og støtte opp om.

Her har vi lokale ildsjeler som er villig til å legge ned mangfoldige timer med frivillig arbeid, ildsjeler som har trua - og som tar et samfunnsansvar for å bygge et attraktivt lokalsamfunn.

Et godt samarbeid mellom Værøy kommune, idrettslaget og næringslivet, tenker jeg er veldig bra for samhold og bolyst. Og ikke minst at vi samler oss om noe som er konstruktivt og gir resultater – et felles prosjekt til det beste for vår kommune.

Vi må tørre å satse på samfunnet her ute! Vi er verdt det.

1,5 Mill, ja det er mye penger, men jeg tenker at det er så mye mer det er snakk om enn de 1,5 mill. per år. Det er snakk om forebygging både når det gjelder fysisk og psykisk helse.

Dette er et prosjekt der byggene samlet kan tilby en god arena for læring, idrett og kultur som igjen vil skape bolyst og trivsel for oss som bor på øya. Anlegget ser vi vil gjøres åpent og innbydende for alle aldersgrupper og vil gi nye aktiviteter for oss alle på Værøy.

Når vi står sammen – kan vi lykkes!

Den skissen på et skole - og idrettsbygg, som vi nå har jobbet oss frem til, har tatt lang tid. Ja skole/hall-prosessen har tatt mange år og vært preget av uenighet, utsettelser og stadig nye utredninger. Det har slitt på oss alle, både innbyggere, administrasjonen i kommunen og oss som politikere, og økonomien. I over 30 år har det vært et ønske om å få en flerbrukshall på Værøy, til beste for unge og gamle. Nå har Værøy kommunestyre sagt JA til å gå for leieavtalen med Værøyhallen, slik at vi får realisert prosjektet.

No er vi der – vi tør å satse - til det beste for Værøysamfunnet!