Viktig melding

Høring av kommuneplanens arealdel 2024-2035

Kommuneplanens arealdel 2024-2035 er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. 

First for å gi høringsuttalelse er 15. mai. 2024  

Kommunestyret behandlet forslag til kommuneplanens arealdel for 2024-2035 i møte 19.03.2024 KS-sak 023/24:

KS- 023/24 Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel, slik den foreligger til saken, ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker

Planforslaget

Forslag til kommuneplanens arealdel er utarbeidet i samsvar med fastsatt planprogram, kommuneplanens samfunnsdel med overordnet arealstrategi og regionale og nasjonale føringer.

Arealpolitiske prinsipper som er lagt til grunn: 

De arealpolitiske prinsippene fra kommuneplanens samfunnsdel, som ble konkretisert i planprogrammet, er hovedrammene for hvilke temaer som er omtalt og vurdert i planforslaget. Arealstrategiene som er lagt til grunn for planarbeidet er følgende:

  1. Værøy kommune har næringsvekst og nyskaping
  2. Værøy kommune har livskraftige og attraktive boligområder
  3. Værøy bevarer og utvikler et rikt og variert natur- og kulturmiljø
  4. Værøy sikrer infrastruktur, effektiv ressursbruk og gode prosesser

 

Her kan du lese hele planforslaget til kommunens arealdel: 

Bestemmelser KPA Værøy 040324 (PDF, 634 kB)                   

Planbeskrivelse KPA Værøy 040324 (PDF, 3 MB)

Plankart kommuneplanens arealdel Værøy kommune (PDF, 18 MB)       

Temakart KP fareområder (PDF, 9 MB)    Konsekvensutredning og ROS-analyse for kommuneplanens arealdel for Værøy (PDF, 6 MB)

Oppsummering innspill og merknader til planarbeidet (DOCX, 8 MB)   

Notat områdestabilitet, datert 29.02 (PDF, 3 MB)        

Kommuneplanen er kommunen sitt overordnede styringsdokument. Kommuneplanen består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Jamfør plan og bygningslovens § 11-5 skal kommunen ha en arealdel som dekker hele kommunen. Kommunestyret fastsetter, gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel, hva som er tillatt arealbruk og hvilke restriksjoner som gjelder. Arealdelen skal følge opp de føringene som er lagt for arealpolitikken i kommuneplanens samfunnsdel og er juridisk bindende. Gjeldende arealdel ble fastsatt i 2009. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt desember 2022 og gir føringer for ny arealdel.