Viktig melding

Høring – Temaplan for naturmangfold

Høringsfrist 20.04.2023

I henhold til kommunestyrevedtak sak 089/22 av 06.12.22 varsles det oppstart av arbeid med temaplan for naturmangfold i Værøy kommune og høring av forslag til planprogram. 

Det overordnede formålet med planarbeidet er å kartlegge kommunens naturmangfold og bidra til kunnskapsbasert forvaltning og bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

Systematisk utarbeidelse av naturmangfolds planer kommer som en følge av Stortingsmelding nr 14; Meld. St. 14 (2015-16) Natur for livet- norsk handlingsplan for naturmangfold.

Varsel om planoppstart og høring av planprogram inngår som første fase i planarbeidet der formål, viktige spørsmål og rammene for gjennomføringen av planarbeidet fastsettes.             Etter at planprogrammet har vært på høring vil planprogrammet bli fastsatt av kommunestyret.

Plandokumenter:

  • Sak KS 089/22 Arkiv FE-144 saks nr. 22/572
  • Forslag Planprogram

Det er også lagt ut en mappe med plandokumentene på servicetorget på rådhuset.

Merknader/innsigelser/innspill til planforslaget sendes skriftlig innen høringsfristen til kulturkontoret :

erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no eller Værøy kommune, Rådhuset, 8063 Værøy

PLAN FOR NATURMANGFOLD - FORSLAG (PDF, 2 MB)

Vedtak oppstart Naturmangfoldsplan (PDF, 84 kB)