Viktig melding

Kommunepanens arealdel

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i desember 2022. Nå skal Værøy kommune i gang med rullering av arealdelen, og samtidig utarbeide kystsoneplan.

Foto: Anne Gerd Strand

Hva er kommuneplanens arealdel og kystsoneplan? 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut og hvilke hensyn som må ivaretas. Planen inneholder derfor bestemmelser om hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

En kystsoneplan er en overordnet plan som viser hva arealene i sjø skal brukes til, og gjelder 1 nautisk mil ut fra grunnlinjen. Værøy kommune skal utarbeide kystsoneplan samtidig som kommuneplanens arealdel for å kunne få en bedre sammenheng mellom arealbruk i sjø og på land.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer.

Kristina Olsen

Innspill til planprogram og planarbeid 

Værøy kommune har nå utarbeidet et planprogram. I planprogrammet beskrives hovedtema for planen, og opplegg for planprosess og medvirkning. Kommunen ønsker særlig innspill på følgende tema, basert på målene i kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategier:

Planprogram (PDF, 14 MB)   og    Gjeldende kommuneplanens arealdel

Værøy kommune har næringsvekst og nyskaping

  • Kommunen ønsker innspill på aktuelle arealer for akvakultur
  • Kommunen ønsker innspill på aktuelle arealer til fritids og turistformål
  • Kommunen ønsker innspill på aktuelle arealer for næringsliv og handel
  • Kommunen ønsker innspill på arealer for masseuttak

Værøy kommune har livskraftige og attraktive boligområder

  • Kommunen ønsker innspill på aktuelle arealer til attraktive boligområder og boligtomter
  • Kommunen ønsker innspill på aktuelle arealer for etablering av minihus

Værøy bevarer og utvikler rikt og variert natur- og kulturmiljø

  • Kommunen ønsker innspill fra fylkeskommunen om eksisterende hensynssoner for kulturmiljø i Røstnesvågen og Sørlandsvågen og Sørland/marka knyttet til kvalitetssikring av avgrensing.

Værøy sikrer infrastruktur, effektiv ressursbruk og gode prosesser

  • Kommunen ønsker innspill fra Kystverket knyttet til forprosjekt om innseiling i Værøy havn, behov for masseuttak, deponi og molo
  • Kommunen ønsker innspill fra Forsvaret knyttet til behovet for beredskap på flyplassen.

Innspill

Vil du sende inn innspill om ny arealbruk må du legge ved skjema for innspill og et kart som viser området innspillet gjelder:

Fyll ut skjema (DOCX, 3 MB)     og     Kommunekart

Skjema og kart kan skrives ut eller lagres som en pdf og sendes til kommunen: Brev og e-post merkes med Kommuneplanens arealdel eller innspill til planarbeidet.  

Trenger du hjelp til å sende inn innspill, eller har spørsmål til prosessen vil det være åpen kontordager på kommunehuset tirsdag 13.juni klokken 15.00-18.00 og fredag 16 juni klokken 09.00-14.00.

Kristina Olsen

Generelle merknader til planprogrammet kan sendes til  postmottak@varoy.kommune.no eller

Værøy kommune, Sørland 33, 8063 Værøy, innen 04.08.2023.