Viktig melding

Psykososialt team

Oppgaven til psykososialt team er å ivareta dem som rammes av en akutt krise, samordne den psykososiale innsatsen som trengs i en situasjon, og i tillegg sikre nødvendig oppfølging av de rammede.

Psykososialt team er et tverrfaglig team opprettet i kommunen og skal forberede, koordinere, samt organisere psykososiale tiltak i forbindelse med hendelser som krever kommunal krise-/katastrofeinnsats. Teamet skal ikke erstatte, men bistå det normale hjelpeapparatet når det ikke strekker til, og er inne og bidrar i en akuttfase.

Les mer om lovpålegg på kriser.no

Om tjenesten

Psykososialt team bistår i en kort periode ved større hendelser der det normale hjelpeapparatet ikke strekker til. Overordnet mål for tjenesten er å sikre at mennesker som på en særlig måte blir utsatt for belastninger, på grunn av direkte involvering i eller berøring av ulykker, katastrofer og liknende hendelser, får tilbud om nødvendig akutt hjelp og psykososial støtte.

Hvem sitter i teamet?

Teamet er tverrfaglig sammensatt. De som er med i teamet er godt kjent med alle hjelpeinstanser og kan formidle, eller hjelpe til med å få tak i andre instanser etter behov. Dette kan for eksempel være sosiale tjenester, barnevern, prest, PPT, familieveileder, NAV, samt andre innen pleie-/helse og omsorg.

Kommunens psykososiale team består av:

  • Fagleder rus- og psykiatri
  • Politi
  • Helsesykepleier
  • Avdelingsleder sykehjem
  • Lege
  • Helse- og omsorgssjef
     

Leder av teamet er fagleder for rus- og psykiatritjenesten i kommunen. Vedkommende har koordinerende ansvar og vurderer behovet for aktivering av hele, eller deler av teamet.

Hvordan aktiveres teamet?

Teamet blir normalt varslet og aktivert av lege, politi, rådmann eller ordfører i kommunen når det skjer større hendelser med behov for psykososial oppfølging. Hjelpen blir i første omgang konsentrert rundt nærmeste familie og omgangskrets.

Behov for psykososiale tiltak i forbindelse med mindre hendelser og ulykker meldes normalt av skadestedsleder (politi) eller AMK/legevakt/lege, prest.

Kontaktinformasjon

Den instansen som er til stede, for eksempel politi eller lege skal fortløpende melde til teamet om hva som har skjedd, og om hvem som er rammet. Teamet vurdere da hvem de da kaller inn videre.

Pårørende og etterlatte informeres om tilbudet, og får spørsmål om de ønsker kontakt med en gang, eller om de vil avvente noe

Utenom ordinær arbeidstid vil psykososialt team aktiveres via akuttinstansene; legevakt eller politi.

Ved krise på dagtid mellom kl. 08:00 – 15:30 kontakt legekontoret, politi (tlf. 112) eller fagleder rus- og psykiatri.

Kontakt med psykososialt team får du også ved å henvende deg til servicetorget i åpningstiden.

Ved krise: 113, eller 116117 (dag/kveld/helg)

Psykososialt team som ressurs

Psykososialt team gir omsorg, samtaler, veiledning og støtte til familier som har opplevd brå og uventet død av nærstående i forbindelse med selvmord, ulykker, akutt sykdom, voldshandlinger, barnedød, eller rammede/overlevende som har vært utsatt for livstruende/traumatiske hendelser. Gjelder også når ulykken har skjedd utenfor kommunen. Teamet kan også benyttes når man har opplevd situasjoner som man føler er vanskelige å takle, eller når man er i en situasjon som man opplever som belastende.

Psykososialt team kan være en ressurs for andre organisasjoner, eksempel skoler, barnehager og bedrifter som blir rammet av kriser, ulykker og andre alvorlige hendelser. Fagpersonell kan for eksempel bistå med følelsesmessig gjennomgang av en alvorlig hendelse, samtaler, eller gi råd for intern håndtering. Samtidig er det viktig at den enkelte enhet/bedrift har etablert egne beredskapsplaner.

Teamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparatet, og vil være ei hjelp i en tidsavgrenset periode. Det er heller ikke meningen at teamet skal erstatte den hjelp og støtte som de rammede har ellers. Familie, venner og de øvrige nettverket er det viktigste grunnlaget for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på best mulig måte.
Det er viktig å snakke med andre om det som har skjedd selv om det synes vanskelig å dele tanker og følelser. Det kan være nødvendig å repetere hendelsesforløpet, eller deler av det sammen med andre.

Hvordan vi mestrer de vanskelige situasjoner i livet er også et viktig utgangspunkt for videre utvikling. For noen mennesker som har opplevd spesielt sterke og dramatiske hendelser kan det være viktig og nødvendig med mer profesjonell hjelp.

Kjennskap til normale krisereaksjoner og hvordan disse skal møtes, øker sjansen for at en skal komme gjennom en krise uten for store psykiske ettervirkninger.

Støtte ved psykososiale hendelser er en tjeneste som gis ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgs tjenester, og Lov om helsemessig og sosial beredskap.

Har du behov for oppfølging etter en hendelse skal du i utgangspunktet benyttet det vanlige hjelpeapparatet som for eksempel din fastlege. Legekontoret vil eventuelt henvise, eller ta kontakt med teamet om det ikke er kapasitet til oppfølging.

 

Tilbudet er gratis.

Kontakt

Værøy legekontor
Telefon 46 90 38 75

Generelle henvendelser
469 03 875
Telefontid: 09:30-11:30 og 12:30-14:00

Øyeblikkelig hjelp
905 41 640
Telefontid: 08:00-15:00

Livstruende situasjoner
113

Åpningstid:
08:00-15:00

Adresse
Sponga 14
8063 Værøy

Beredskap
Informasjon

Når telefon-, mobil- og nettforbindelsen fungerer
Telefon: Brann: 110
Politi: 112
Lege/AMK: 113
Legevakt: 116 117
Værøy kommune: 954 20 600
Værøy kommune vakttelefon for vannverket: 906 04 206


Når vanlig telefon-, mobil- og nettforbindelsen IKKE fungerer har Værøy kommunes kriseledelse en satellittelefon som kan brukes for å ringe ut av øya, og som andre utenfor kommunen kan kontakte oss på.
Værøy kommune satellittelefon:
+88 16 22 47 07 39


Internett:
I en krisesituasjon vil kommunens nettside og Facebook-side benyttes aktivt til å informere innbyggere og andre.
Du finner oss på:
• www.varoy.kommune.no
• www.facebook.com/varoykommune