Viktig melding

Orientering om arbeid som foregår på politisk nivå


Fiskerihavn

Tidlig i januar tok Finnmark regionråd initiativ til en konferanse om fiskerihavnene langs kysten vår. Bakgrunnen for denne samlingen var at i forbindelse med regionsreformen ønsker regjeringen å legge kystverkets arbeid med fiskerihavnene til fylkene/regionene. Dette er det mange som opplever som en svekkelse av kysten og det viktige arbeidet som kystverket gjør, i tillegg er det alt oppstått et vakuum i arbeidet til Kystverket. Noe av arbeidet vil bli ferdigstilt– mens resten er satt på vent til reformen tre i kraft fra 2020. Men det store spørsmålet blir hvordan pengeflyten til regionene vil bli! På konferansen var ordfører til Værøy kommune invitert som innleder.


Skole/hall/basseng

Bassenget er nå i full drift. Etter mange år med usikkerhet knyttet til bassengets framtid er det godt at dette nå er lagt bak oss og at bassenget er operativt igjen! I disse dager er også vedtaket fra kommunestyret om drift utover lovpålagt undervisning iverksatt. Værøy idrettslag har også startet en svømmeklubb for øyas unge befolkning. Vi tror at bassenget som det fremstår i dag kan drives i mange år fremover, kommunestyret ønsker derfor å se på hele den gamle delen av skolen under ett. Forarbeidet til de omlag 600/700 km2 undervisningsarealene som mangler, samt hall til erstatning av nåværende gymsal er godt i gang, hvor vi håper å ha noe mer håndfast å vise til i løpet av de neste månedene.  Hallen er et prosjekt Værøy idrettslag og næringslivet ønsker å bygge og drive – hvor Værøy kommune vil bli en viktig leietaker. Viser til bygging og drift av den nye hallen til idrettslaget Blest på Vestvågøy.


Sykehjem

Planlegging og prosjektering av nytt sykehjem er også i god driv. Vi har, for ikke så lenge siden, hatt oppstartsmøte med Husbanken som er den institusjonen som finansierer slike bygg. Det er gode tilskuddordninger fra statens side knyttet til bygging av sykehjem – tilskudd på 55 prosent og med kompensasjon for moms på 25 prosent, vil det med andre ord si at kommunene får 80 prosent av utgiftene til bygging dekket. I denne sammenhengen er det også viktig å se det store helsebildet. Det sees på flere måter å møte de framtidige behov innen helseinstitusjoner, bla. hvor mange sykehjemsplasser, omsorgsboliger, miljøplasser mm. Dette er en spennende prosess å følge i måneden som kommer.


Gammelskola/husfliden

Etter mange år med drift la Husflidslaget på Værøy inn årene på nyåret. Dette var et tilbud som har vært til glede for mange på øya, og som vil bli savnet. Kommunestyret har fattet vedtak om at Gammelskola skal driftes innen turisme. Forslaget gikk ut på at turistinformasjonen driftes som tidligere ut fra bygget, men at det i tillegg kan utvikles til et sted der vi kan samle og presentere Værøy sin historie og kultur i en litt større sammenheng – et senter for å oppleve og se hva øya har å by på. Vi tror at turismen vil øke her på Værøy og at det kan være klokt å ha et slikt hus sentralt på øya for å gi de som kommer en god start på oppholdet.


Barnehagen

Utbyggingen av to nye avdelinger på Værøy kommunale barnehage nærmer seg slutten, prosjektet går etter planen og skal være ferdig til overtakelse i slutten av april. Vi er både glade og spente på å se det ferdige resultatet, og gleder oss til at det blir tatt i bruk. Med denne utbyggingen får en samlet alle tre avdelingene under et tak, dette håper vi skal gi en god barnehagedrift både for barna og de som jobber der. Om alt går som planlagt vil dette flotte nybygget bli markert som åpnet i begynnelsen av juni.
 

Anbud helikopter

Som sikkert alle er kjent med ligger det i disse dager ute anbudspapirer på neste konsesjonsrunde på helikopterdriften Værøy-Bodø. Det er mange sider med dette dokumentet – men det som står mest i fokus er at departementet har gått bort fra et krav om daglig passasjerkapasitet til årlig. Det vi si at det kan flys med både mindre og for den del større helikopter en dagens – bare det i løpet av et år har fraktet 7500 passasjerer til og fra Værøy. Det har vært flere møter med departementet, ordfører og Nordland Fylkeskommune har også hatt et møte med dem i høst. Nylig var en delegasjon fra Værøy kommune i Oslo, de hadde en god gjennomgang av de utfordringene vi mener må oppfylles for at vi skal kunne si oss fornøyde. Ordføreren har også en god dialog med medlemmer av Stortinget, og spesielt samferdselskomiteen håper at vi sammen skal kunne få dratt i land en god løsning i denne saken.


Avtale med Bodø kommune

I slutten av mars ble det klart at bystyret i Bodø godkjente en vertskommuneavtale med Værøy kommune, avtalen er knyttet til teknisk avdeling. Teknisk avdeling har gjennom årene hatt mye vakanse og det har i perioder vært vanskelig med behandling av saker som tilhører den delen av administrasjonen. Med avtalen mellom Værøy og Bodø kommune har vi nå en mulighet til å be om hjelp/få utført arbeidsoppgaver som vi ikke har kapasitet og fagfolk til å utføre. Dette er en avtale som gir oss en backup som vi anser som en styrking av driften vår. I første omgang dreier det seg om landoppmåling, byggesaker og planarbeid.


Industriveien

Kommunestyret vedtok under budsjettforhandlingen 2017 å igangsette fullføringen av Industriveien i Tyvnesleira og ut til fergekaien. Dette prosjektet vil ha oppstart i disse dager med hjelp fra Bodø kommune, og vi håper at det skal la seg gjøre å komme i gang med arbeidet i løpet av nærmeste framtid. Dette er det viktigste prosjektet knyttet til trafikksikkerhet og framtidig utvikling av næringslivet for oss. I dag er det aller meste av våre produkter avhengig av transport på hjul, nettopp derfor er en god vei knyttet til produksjonsanleggene svært viktig. Vi ser også frem til at befolkningen langs Tyvnes/Varan vil få en trygger hverdag, da all tungtransport i fremtiden vil gå langs Industriveien i Tyvnesleira.


Politi

Vi fikk i mars beskjed fra Nordland Politidistrikt at vi fra påske blir fri for fast bemanning på kontoret her på øya. Betjenten som var ansatt ønsket å takke ja til en stilling nærmere hjemtraktene i Trøndelag. Nordland Politidistrikt har lyst ut stillingen og det er etter det vi erfarer kommet inn flere søkere. Trolig vil vi kunne ha en ny fast bemanning på plass medio juni 2018. Det vil i samarbeid med Politikammeret bli tilrettelagt for ukentlige kontordager i perioden fram til ny fast bemanning er på plass. Vi håper å kunne komme tilbake med nærmere informasjon i løpet av kort tid.


Ny teknisk sjef og ny pleie- og omsorgssjef

Vi er så heldige at det nå er ansatt personer i stillingene teknisk sjef og pleie- og omsorgssjef. Det er to flotte karer som har takket ja til å komme ut til oss. Teknisk sjef starter opp på kontoret 2. mai, mens pleie- og omsorgssjefen som har familie med to barn kommer i løpet av sommeren. Vi håper de vil trives og at de finner jobbene givende. Dette vil bli en stor tilvekst innen vår administrasjon som over lenger tid har jobbet med kraftig redusert bemanning.


Rådmann

Rådmannstillingen har stått tom siden 1. januar 2018, assisterende rådmann Hege Tangen Christensen ble før jul konstituert av kommunestyret som rådmann. Det er nå lagt ut stillingsutlysning hvor vi søker ny rådmann. Søknadsfrist er satt til 1.mai. Vi håper det skal la seg gjøre å få på plass en ny rådmann i løpet av sommeren/tidlig høst.