Korneliusholmen/Langholmen utredes for lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter på Værøy

Kunngjøring om igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan.


Det varsles herved i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 om at overnevnte område planlegges regulert med sikte på offentlig privat tjenesteyting - sykehjem. Planarbeidet utføres av Bodø kommune på vegne av Værøy kommune.


Planområdet omfatter gårds- og bruksnumrene: 14/172, 14/697, 14/29, 14/368, 14/47, 14/104, 14/150, 14/21, 14/20 og 14/204.

Værøy kommune har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift for konsekvensutredning.

 

Kartutsnitt

Klikk for stort bilde

Planinitiativ for detaljregulering Korneliusholmen kan leses her (PDF, 251 kB)


Informasjon om planarbeidet fås ved henvendelse til:

- Bodø kommune v/Trond Åmo tlf: 75 55 52 12
- Værøy kommune v/teknisk sjef Nikolai Hansen tlf: 75 42 06 06

Innspill til oppstart sendes til postmottak@varoy.kommune.no  innen 20.03.2019 og merkes sak 19/16.

Papirkopi av kunngjøringen kan fås ved henvendelse til rådhuset i resepsjonen.