Viktig melding

Miljøtjenesten

Velkommen til miljøtjenesten i Værøy kommune. Vår målgruppe er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering. 

Om tjenesten:

Miljøtjeneste er med på å gi hjelp til selvhjelp (empowerment), slik at man skal klare å bo i eget hjem. Vi gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse.
Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre


Miljøtjenesten samarbeider med andre enheter i kommunen og med andre faginstanser spesielt i forhold til brukere med sammensatte problemer med sikte på å finne helhetsløsninger.

Miljøtjenesten vil i samarbeid med tjenestemottaker opprette kontakt med andre faginstanser som er nødvendig i den enkelte sak. Miljøtjenesten har et særlig ansvar for å ta initiativ til tverrfaglig samarbeid overfor tjenestemottakere som har et hjelpebehov fra flere instanser.


Hva er miljøtjeneste?

Miljøtjeneste kan være praktisk bistand, hjelp til personlig hygiene, råd og veiledning mm. til personer med funksjonsnedsettelse.
Funksjonsnedsettelse kan skyldes psykisk lidelse, ruslidelse, reduserte kognitive funksjoner eller fysisk funksjonshemming.
Tjenesten skal bidra til at du kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
Miljøtjeneste gis i private hjem eller i samlokaliserte boliger.


Vårt mål er å bidra til personlig vekst, identitetsutvikling og ansvarsfølelse hos tjenestemottaker, samt veilede og bistå i hverdagslige gjøremål. Personalet skal bidra til at tjenestemottaker får mulighet til å leve og bo selvstendig i egne leiligheter.
Tjenesten har fokus på mestring, identitetsbygging og godt selvbilde. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud som er tilpasset den enkeltes behov, som ivaretar respekten for den enkeltes integritet og verdighet, samtidig som det bidrar til at det offentliges ressurser utnyttes på en best mulig måte.


Hva kan vi bidra med?

 • avlastning
 • praktisk bistand
 • personlig hygiene
 • støttekontakt
 • døgnbemannede botilbud
 • brukerstyrt personlig assistanse 
 • strukturering av hverdagen 
 • samhandle med ulike offentlige instanser 
 • samarbeide med lege, psykolog, spesialisthelsetjenesten og andre deler av kommunen 
 • skaffe ulike hjelpemidler 
 • etablere sosiale nettverk 
 • trene på sosialt samspill
 • motivasjon til fysisk aktivitet 

Hvem kan søke?

Har du eller kjenner du noen har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand i dagliglivet, kan du ta kontakt og søke om tilbudet. Du kan eie / leie leilighet eller bo i en av kommunens tilrettelagte boliger.
 

Tjenesten er gratis og kan omfatte hjelp, veiledning og støtte til dagliglivets gjøremål. Tjenesten kan omfatte støtte til å gjennomføre aktiviteter som du opplever som en utfordring. Miljøtjeneste gis med utgangspunkt i prinsippet om hjelp til selvhjelp, og målet er at alle skal bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten blir bare gitt når du selv er til stede. Vi forventer at du deltar aktivt.

Ditt hjelpebehov blir vurdert sammen med deg, pårørende eller verge. Tjenesten innvilges timebasert i form av vedtak fra kommunen.