Viktig melding

Ledsagerbevis

Informasjon om ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet

Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen.

Nedre aldersgrense for søkere er 8 år.

Søknadsskjema sendes NAV Værøy, vedlagt passfoto og uttalelse fra kommunelegen om behovet for ledsager.

Saksbehandlingstiden er normalt 3 – 4 uker.

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2.ledd påklages til det kommunale klageorgan som er Formannskapet.