Informasjon om henvendelse til Værøy kommune angående bygging av flerbrukshall

Mandag 30.januar mottok Værøy kommune et brev fra Værøy Næringsforening og Værøy Idrettslag.

I brevet ble kommunen gjort oppmerksom på at det hadde vært et møte mellom disse to aktørene der temaet var bygging av en flerbrukshall på Værøy.

Værøy kommune fikk i denne anledning mulighet til å komme med ønske om eventuell leie av lokaler i flerbrukshallen, med frist for tilbakemelding 20.02.17.

Ordføreren innkalte representanter fra næringsforeningen og idrettslaget til en samtale onsdag 1.februar for å få mer informasjon om prosjektet.

Den gamle delen av Værøy skole er i dag stengt på grunn av branntekniske avvik som må lukkes. Videre har kommunen frist til 28.08.17 for å lukke omfattende HMS-avvik. Det vil ikke være mulig å lukke disse avvikene uten at det gjennomføres en svært omfattende renovering av bygningen.

Det pågår i dag renovering av bassengdelen i den gamle skolen i hht vedtak i kommunestyret.

Den 20.februar 2017 skal det være kommunestyremøte der henvendelsen fra Værøy Næringsforening og Værøy Idrettslag vil bli tatt opp. Da får politikerne i Værøy kommunestyre mulighet til å ta stilling til om de ønsker å leie lokaler i hht tilbudet som ble fremsatt 30.januar.

Saksdokumenter til møtet vil bli lagt ut 1 uke før møtet avholdes, slik at alle som ønsker har mulighet til å sette seg inn i denne saken.

Kommunestyret har gjort vedtak om at det skal gjøres lydopptak av møtene deres. Dette vil bli gjort i førstkommende møte. Lydfilen fra møtet vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside kort tid etter at møtet er avholdt.